Generic filters
Exact matches only
18.4.2024 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto saa arvioitavakseen turvapaikanhakijoiden valituksen maahan pääsyn estämisestä

Grand Chamber to examine case concerning Cuban nationals’ allegations of “pushbacks” from Lithuania to Belarus The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case C.O.C.G. and Others v. Lithuania (application no. 17764/22) had been allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eitn-suuri-jaosto-saa-arvioitavakseen-turvapaikanhakijoiden-valituksen-maahan-paasyn-estamisesta/
6.3.2024 Oikeusuutiset

Alaikäisen turvapaikanhakijan käsitettä oli sovellettava yhtenäisesti – ikä hakemusta jätettäessä oli ratkaisevaa

KHO:2024:25 Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleen laadittu määritelmädirektiivi – Alaikäisen määritelmä – Alaikäinen turvapaikanhakija – Hakemuksen vireilletulon ajankohta Asiassa oli ratkaistavana oikeudellinen tulkintakysymys, oliko Maahanmuuttovirasto voinut ryhtyä käsittelemään alaikäisenä perheenjäsentensä kanssa kansainvälistä suojelua hakenutta muutoksenhakijaa täysi-ikäisenä ja muusta perheestään erillisenä hakijana sen johdosta, että muutoksenhakija oli tullut täysi-ikäiseksi menettelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/alaikaisen-turvapaikanhakijan-kasitetta-oli-sovellettava-yhtenaisesti-ika-hakemusta-jatettaessa-oli-ratkaisevaa/
18.12.2023 Oikeusuutiset

KHO: Turvapaikka-asian vastuu oli siirtynyt Suomelle kun Dublin-asetuksen mukaista siirtoa Tanskaan ei ollut tehty määräajassa

KHO:2023:121 Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Siirron määräaika – Lykkäävä vaikutus – Yksilövalitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Väliaikaiset toimenpiteet – Tuomioistuimen harkinta täytäntöönpanon kieltämisen edellytyksistä Samaan perheeseen kuuluvat Syyrian kansalaiset olivat hakeneet Suomesta kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttovirasto jätti hakemukset tutkimatta ja teki turvapaikanhakijoita…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-turvapaikka-asian-vastuu-oli-siirtynyt-suomelle-kun-dublin-asetuksen-mukaista-siirtoa-tansakaan-ei-otu-tehty-maaraajassa/
18.12.2023 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua turvapaikanhakijan palauttamisesta Tanskaan Dublin III asetuksen perusteella

KHO:2023:120 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Takaisinottomenettely – Tanskan erityisasema – Hakemuksen hylkääminen Syyrian kansalainen X oli hakenut kansainvälistä suojelua Tanskassa vuonna 2016. Tanska oli myöntänyt hänelle tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Vuonna 2020 Tanskan maahanmuuttoviranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-turvapaikanhakijan-palauttamisesta-tanskaan-dublin-iii-asetusken-perusteella/
18.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely muutoksenhakijan kuulemiseksi – turvapaikan poissulkemislauseketta sovellettaessa todistustaakka oli valtiolla

KHO:2023:119 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Asian selvittäminen hallinto-oikeudessa – Suullisen käsittelyn järjestämättä jättäminen – Valtion todistustaakka Asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut järjestämättä suullista käsittelyä arvioida asiassa poissulkemislausekkeen soveltamista. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan muutoksenhakijalla oli perusteltu aihe pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-muutoksenhakijan-kuulemiseksi-turvapaikan-poissulkemislauseketta-sovellettaessa-todistustaakka-oli-valtiolla/
15.11.2023 Oikeusuutiset

UK:n korkein oikeus ei hyväksynyt turvapaikanhakijoiden sijoittamista Ruandaan

Background to the Appeal Under the Home Secretary’s Rwanda policy, certain people claiming asylum in the UK will be sent to Rwanda where their claims will be decided by the Rwandan authorities. If their claims are successful, they will be granted asylum in Rwanda. In this appeal, the Supreme Court…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/ukn-korkein-oikeus-ei-hyvaksynyt-turvapaikanhakijoiden-sijoittamista-ruandaan/
1.11.2023 Oikeusuutiset

300 ekstaasitabletin hallussapito ja osallisuus laittoman maahantulon järjestämiseen eivät poissulkeneet kansainvälistä suojelua

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä rikos Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajalle voitu jättää myöntämättä toissijaista suojelua ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen poissulkemislausekkeen perusteella. Maahanmuuttovirasto oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut valittajan olevan toissijaisen suojelun tarpeessa ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/300-ekstaasitabletin-hallussapito-ja-osallisuus-laittoman-maahantulon-jarjestamiseen-eivat-poissulkeneet-kansainvalista-suojelua/
24.10.2023 Oikeusuutiset

Lapsen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta ei voitu jättää tutkimatta pelkästään sillä perusteella, että vanhempi oli saanut kansainvälistä suojelua toisessa EU-maassa

KHO:2023:96 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Hakemuksen tutkimatta jättäminen – Vanhemman kansainvälinen suojelu toisessa unionin jäsenvaltiossa – Suomessa syntynyt alaikäinen hakija Eritrean kansalainen A oli saanut kansainvälistä suojelua Ranskassa. Hän oli tämän jälkeen hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta. Hänelle oli Suomessa oleskelunsa aikana syntynyt lapsi B. Maahanmuuttovirasto jätti A:n ja hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/lapsen-kansainvalista-suojelua-koskevaa-hakemusta-ei-voitu-jattaa-tutkimatta-pelkastaan-silla-perusteella-etta-vanhempi-oli-saanut-kansainvalista-suojelua-toisessa-eu-maassa/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Harkittaessa viimesijaista oleskelulupaperustetta oli otettava huomioon kotimaan lisäksi tilanne toisessa EU-maassa, joka oli myöntänyt hakijalle suojelua

KHO:2023:95 Ulkomaalaisasia – Kansainvälistä suojelua toisessa jäsenvaltiossa saanut henkilö – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Kreikka A, jolle oli myönnetty kansainvälistä suojelua Kreikassa, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa sillä perusteella, että hän oli Kreikassa haavoittuvassa asemassa. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle oleskelulupaa. Kansainvälistä suojelua koskevalta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/harkittaessa-viimesijaista-oleskelulupaperustetta-oli-otettava-huomioon-kotimaan-lisaksi-tilanne-toisessa-eu-maassa-joka-oli-myontanyt-hakijalle-suojelua/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Oleskelulupahakemuksen yhteydessä voidaan päättää käännyttämisestä, vaikka hakijan turvapaikkaa koskeva hakemus on eri asiana vireillä

KHO:2023:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupahakemuksen hylkääminen – Käännyttäminen – Kansainvälistä suojelua koskeva valitus vireillä Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisen A:n perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen tilanteessa, jossa A:n kansainvälistä suojelua koskeva valitus oli vireillä hallinto-oikeudessa. Valituksen vireillä olo ei estänyt Maahanmuuttovirastoa arvioimasta oleskelulupa-asian yhteydessä, täyttyivätkö A:n kohdalla ulkomaalaislain mukaiset edellytykset hänen käännyttämiselleen ja maahantulokieltoon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/oleskelulupahakemuksen-yhteydessa-voidaan-paattaa-kaannyttamisesta-vaikka-hakijan-turvapaikkaa-koskeva-hakemus-on-eri-asiana-vireilla/