Alaikäisen turvapaikanhakijan käsitettä oli sovellettava yhtenäisesti – ikä hakemusta jätettäessä oli ratkaisevaa

6.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:25 Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleen laadittu määritelmädirektiivi – Alaikäisen määritelmä – Alaikäinen turvapaikanhakija – Hakemuksen vireilletulon ajankohta

Asiassa oli ratkaistavana oikeudellinen tulkintakysymys, oliko Maahanmuuttovirasto voinut ryhtyä käsittelemään alaikäisenä perheenjäsentensä kanssa kansainvälistä suojelua hakenutta muutoksenhakijaa täysi-ikäisenä ja muusta perheestään erillisenä hakijana sen johdosta, että muutoksenhakija oli tullut täysi-ikäiseksi menettelyn ollessa vielä kesken. Muutoksenhakijan lapsuusperheen muille jäsenille oli myönnetty menettelyn kuluessa turvapaikat.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, viitaten unionin tuomioistuimen asiassa C-768/19 annettuun tuomioon, että alaikäisenä turvapaikanhakijana tuli pitää henkilöä, joka oli hakemuksen tekohetkellä alaikäinen. Mainitussa unionin tuomioistuimen ratkaisussa oli tulkittu uudelleen laaditun määritelmädirektiivin 2 artiklan j alakohdan kolmatta luetelmakohtaa. Nyt kysymyksessä oli mainitun direktiivin 2 artiklan k alakohdassa tarkoitetusta alaikäisyyden määritelmästä. Korkein hallinto-oikeus korosti, että saman direktiivin määritelmiä tuli soveltaa yhtenäisesti, eikä unionin lainsäätäjä ollut alaikäisyyden määritelmän osalta antanut jäsenvaltioille harkintavaltaa. Kuten unionin tuomioistuimen ratkaisussa oli todettu, muunlaisella tulkinnalla ei voitu myöskään taata yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusvarmuuden periaatteiden mukaisesti hakijoiden samanlaista ja ennakoitavissa olevaa kohtelua asian käsittelyssä viranomaisessa ja tuomioistuimessa.

Edellä lausuttuun nähden korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijan asiaa ei ollut voitu käsitellä ja ratkaista pitäen häntä täysi-ikäisenä hakijana ja ottamatta huomioon hakijan perheenjäseniin kohdistuvia vainotuksi joutumisen ja vakavan haitan kärsimisen uhkia sen selvittämiseksi, altistuuko muutoksenhakija itse tällaisille uhkille sen perhesiteen vuoksi, joka hänellä oli kyseisiin henkilöihin. Asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Unionin tuomioistuimen tuomio 9.9.2021 asiassa C-768/19, Saksan liittotasavalta v. SE (ECLI:EU:C:2021:709)

Unionin tuomioistuimen tuomio 4.10.2018 asiassa C-652/16, Ahmedbekova ja Ahmedbekov v. Zamestnik-Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (ECLI:EU:C:2018:801)

KHO:2024:25

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments