EUT: Pakolaisasema voidaan myöntää naisille, jotka ovat omaksuneet naisten ja miesten välisen tasa-arvon

12.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-646/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Naiset, jotka ovat omaksuneet sukupuolten välisen tasa-arvon)

Kansainvälinen suojelu: Pakolaisasema voidaan myöntää naisille, jotka ovat omaksuneet naisten ja miesten välisen tasa-arvon

Naisten – alaikäistenkin – joiden yhteisenä ominaisuutena on se, että he ovat oleskellessaan jossakin jäsenvaltiossa tosiasiallisesti omaksuneet naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan perusarvon, voidaan alkuperämaassa vallitsevista oloista riippuen katsoa kuuluvan tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, mitä voidaan pitää vainon syynä, joka johtaa pakolaisaseman tunnustamiseen.

Kaksi teini-ikäistä irakilaista nuorta naista on oleskellut Alankomaissa keskeytyksettä vuodesta 2015 alkaen. Sen jälkeen, kun heidän kansainvälistä suojelua koskevat ensimmäiset hakemuksensa hylättiin, he tekivät uudet, myöhemmät hakemukset. He esittivät hakemuksissaan, että oleskeltuaan pitkään Alankomaissa, he ovat omaksuneet ikäistensä nuorten tässä yhteiskunnassa noudattaman normiston, arvot ja käytöksen. He katsovat, että mikäli he joutuisivat palaamaan Irakiin, he eivät kykenisi mukautumaan sellaisen yhteiskunnan sääntöihin, joka ei tarjoa naisille ja tytöille samoja oikeuksia kuin miehille, ja pelkäävät tulevansa vainotuiksi sen identiteetin vuoksi, joka heille on muotoutunut Alankomaissa.

Alankomaiden viranomaiset hylkäsivät myös kyseiset myöhemmät hakemukset, ja nämä nuoret naiset saattoivat asiansa alankomaalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä kansallinen tuomioistuin päätti pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan kansainvälistä suojelua koskevaa direktiiviä 2011/951, jossa vahvistetaan edellytykset pakolaisaseman myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille. Tämä pakolaisasema on otettu käyttöön niitä tilanteita varten, joissa kolmannen maan kansalainen joutuu vainon kohteeksi rodun, kansalaisuuden, poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen vuoksi.

Unioin tuomioistuin katsoo tuomiossaan, että naisten – alaikäistenkin – joiden yhteisenä ominaisuutena on se, että he ovat oleskellessaan jossakin jäsenvaltiossa tosiasiallisesti omaksuneet naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan perusarvon, voidaan alkuperämaassa vallitsevista oloista riippuen katsoa kuuluvan tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään, mitä voidaan pitää vainon syynä, joka johtaa pakolaisaseman tunnustamiseen. Se täsmentää, että silloin kun kansainvälistä suojelua hakeva henkilö on alaikäinen, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on välttämättä otettava huomioon lapsen etu tapauskohtaisessa arvioinnissa, joka suoritetaan sen selvittämiseksi, voidaanko tämän alaikäisen tekemää kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta pitää perusteltuna.

Unionin tuomioistuin toteaa lisäksi, että tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumista koskevaan vainon syyhyn perustuvan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon pitkäaikainen oleskelu jossakin jäsenvaltiossa, etenkin, jos tämä ajanjakso on se, jonka aikana alaikäisen hakijan identiteetti on muotoutunut.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments