Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.9.2023 Oikeusuutiset

Esitutkinnan rajoittamista koskeva päätös esti syytteen nostamisen kyseisestä rikoksesta

THO:2023:5 Esitutkinnan uudelleen aloittaminen – Syyteoikeus Päätös esitutkinnan jatkamisesta ei voi perustua siihen, että syyttäjä arvioi tilannetta uudelleen samojen seikkojen perusteella ja päätyy erilaiseen ratkaisuun esitutkinnan jatkamisen osalta. Syyteoikeuden osalta hovioikeus katsoi, että tilanteessa jossa ei ollut esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä aloittaa esitutkinta uudelleen,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/esitutkinnan-rajoittamista-koskevan-paatos-esti-syytteen-nostamisen-kyseisesta-rikoksesta/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Tutkimus: Kun­nian­louk­kaus­ri­kos­ten tut­kin­ta on sat­tu­man­va­rais­ta

Poliisin esitutkinakäytännöt kunnianloukkausepäilyissä ovat pääosin sattumanvaraisia. Uusi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tutkimus osoittaa, ettei poliisilla ole selkeää linjaa sen suhteen, milloin esitutkinta suoritetaan ja milloin se jätetään suorittamatta. – Aineistossamme on jokaiselta tarkastellulta poliisilaitokselta saman tyyppisiä tapauksia, joissa toinen tai osa oli edennyt syyttäjälle ja toisessa tai osassa oli tehty esitutkinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tutkimus-kunnianloukkausrikosten-tutkinta-on-sattumanvaraista/
18.5.2020 Oikeusuutiset

Tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamiselle läheisten osalta ei ollut perusteita seitsemän viikon tutkintavankeuden jälkeen

KKO:2020:36 Pakkokeino – Yhteydenpidon rajoittaminen Käräjäoikeus oli 18.4.2019 määrätessään A:n vangittavaksi samalla määrännyt, että hän sai esitutkinnan aikana pitää yhteyttä läheisiinsä vain valvotusti. Vangitsemisasiaa uudelleen käsiteltäessä yhteydenpitorajoitus oli pidetty voimassa. A oli kannellut hovioikeuteen 4.6.2019 ja sen jälkeen annetuista päätöksistä, joilla yhteydenpidon rajoittamista oli jatkettu. Hovioikeus oli hylännyt kantelun. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tutkintavangin-yhteydenpidon-rajoittamiselle-laheisten-osalta-ei-ollut-perusteita-seitseman-viikon-tutkintavankeuden-jalkeen/
27.4.2017 Oikeusuutiset

VKSV: Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen ei ole vähäinen rikos

Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen, esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen arvioi vähäisyysperusteella tehtävän esitutkinnan rajoittamisen kriteerejä yleisellä tasolla Suomen Asianajoliiton tekemän kantelun perusteella. Epäillyn rikoksen syyteoikeus oli jo vanhentunut. Kihlakunnansyyttäjä oli päätynyt asiassa esitutkinnan rajoittamiseen epäillyn rikoksen vähäisyyden perusteella. Kysymyksessä oli asianajajista annetun lain 11 §:n rangaistavaksi säätämä menettely. Jos henkilö,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/vksv-asianajajan-ammattinimikkeen-lainvastainen-kayttaminen-ei-ole-vahainen-rikos/
4.5.2016 Oikeusuutiset

Journalisti-lehti: Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen haluaa syyttäjäkunnalle yhtenäisen linjan toimittajiin kohdistuvien uhkausten käsittelyyn

Toimittajien kohdistuva uhkailu on vakava asia, joka pitää tutkia perusteellisemmin kuin nyt on tehty. – – – Nissinen korostaa, että jos päätökseen ei olisi nyt puututtu, toimittajien uhkailijoille olisi lähtenyt väärä viesti. Esitutkinnan rajoittaminen ehdittiin sosiaalisessa mediassa tulkita niin, että toimittajille on lupa lähettää mitä tahansa viestejä, joita toimittajalla on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/journalisti-lehti-valtakunnansyyttaja-matti-nissinen-haluaa-syyttajakunnalle-yhtenaisen-linjan-toimittajiin-kohdistuvien-uhkausten-kasittelyyn/
6.8.2015 Oikeusuutiset

VKSV: Esitutkinnan rajoittaminen, tutkinnanjohtajan esitys, rajoittamisperuste

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on ottanut uudelleen ratkaistavaksi epäiltyä kotirauhan rikkomista ja varkautta koskevan asian, jossa kihlakunnansyytäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt rajoittamisesityksen ei näyttöä perusteella Asiakirjoista ja kantelijan kirjelmästä oli pääteltävissä, ettei kantelija ollut saanut käyttöönsä rajoittamisratkaisun perusteluja. Esitutkinnan rajoittamisesta annetun ohjeen (VKSV:2007:2) mukaan syyttäjän ja tutkinnanjohtajan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/vksv-esitutkinnan-rajoittaminen-tutkinnanjohtajan-esitys-rajoittamisperuste/
26.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa täsmentyy

1.12.2014 voimaan tulevilla säännöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella. Uudistuksen myötä esitutkintalakiin on lisätty direktiivin edellyttämät säännökset, jotka koskevat esitutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Vapautensa menettäneelle epäillylle on jatkossa ilmoitettava hänen oikeuksistaan kirjallisesti. Muulle…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-epaillyn-ja-syytetyn-oikeus-saada-tietoa-tasmentyy/
12.6.2014 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus

Asia on tullut vireille Valtakunnansyyttäjänvirastoon eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saapuneella selvitys- ja lausuntopyynnöllä. Koska kyseessä on ollut myös syyttäjän esitutkinnanrajoittamispäätökseen kohdistuva muutosharkintapyyntö, on asia tältä osin otettu uudelleen ratkaistavaksi Valtakunnnansyyttäjänvirastossa Kantelijan mukaan sairaalassa työskentelevä puolituttu sairaanhoitaja olisi käynyt katsomassa hänen potilastietojaan ilman, että hänellä olisi ollut hoitosuhdetta kantelijaan. Kantelijalla on ja hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valtakunnansyyttajanvirasto-esitutkinnan-rajoittaminen-vahaisyysperusteella-tarkea-yleinen-ja-yksityinen-etu-henkilorekisteririkos-henkilorekisteririkkomus/
28.5.2014 Oikeusuutiset

OM: Epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa aiotaan täsmentää

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä aiotaan täsmentää. Eduskunnalle tänään annetulla hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä Tavoitteena on parantaa rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeusturvaa. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella. Esityksen mukaan esitutkintalakiin lisättäisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/om-epaillyn-ja-syytetyn-oikeutta-saada-tietoa-aiotaan-tasmentaa/