OM: Epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa aiotaan täsmentää

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoa oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä aiotaan täsmentää. Eduskunnalle tänään annetulla hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Tavoitteena on parantaa rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen
oikeusturvaa. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat
vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa
menettelyissä koko EU:n alueella.

Esityksen mukaan
esitutkintalakiin lisättäisiin direktiivin edellyttämät säännökset,
jotka koskevat esitutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa
epäillylle hänen oikeuksistaan. Vapautensa menettäneelle epäillylle
olisi ilmoitettava hänen oikeuksistaan kirjallisesti. Muulle kuin
vapautensa menettäneelle epäillylle oikeuksista voitaisiin ilmoittaa
joko suullisesti tai kirjallisesti.

Esitutkinta-asiakirjojen
asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä tarkistettaisiin direktiivin
edellyttämällä tavalla. Esitutkintalakiin lisättäisiin säännökset,
joista ilmenisivät esitutkinnan asianosaisen tiedonsaantioikeuden
laajuus ja rajoittamisen edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
turvaamisen edellyttämällä tavalla.

Asianosaisjulkisuuden
rajoittaminen edellyttäisi, että tiedon antamatta jättäminen olisi
välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi.
Asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin tai sen rajoittamista harkittaessa
olisi otettava huomioon asianosaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti
tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments