OM: Epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa täsmentyy

26.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

1.12.2014 voimaan tulevilla säännöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella.

Uudistuksen myötä esitutkintalakiin on lisätty direktiivin
edellyttämät säännökset, jotka koskevat esitutkintaviranomaisen
velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Vapautensa
menettäneelle epäillylle on jatkossa ilmoitettava hänen oikeuksistaan
kirjallisesti. Muulle kuin vapautensa menettäneelle epäillylle
oikeuksista voidaan ilmoittaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Esitutkinta-asiakirjojen
asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä on tarkistettu direktiivin
edellyttämällä tavalla. Esitutkintalakiin on lisätty säännökset, joista
ilmenevät esitutkinnan asianosaisen tiedonsaantioikeuden laajuus ja
rajoittamisen edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen
edellyttämällä tavalla.

Asianosaisjulkisuuden rajoittaminen
edellyttää, että tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä erittäin
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Asianosaisen oikeutta
tiedonsaantiin tai sen rajoittamista harkittaessa on otettava huomioon
asianosaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti tai muuten
asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments