Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.2.2021 Oikeusuutiset

Lunastusvaatimuksen esittämisaikaa koskeva asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lauseke oli pakottavan säännöksen vastainen

KKO:2021:12 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan lunastusvaatimus tuli esittää 14 päivän kuluessa siitä, kun hallitus oli ilmoittanut lunastusoikeudesta osakkeenomistajille. Korkeimman oikeuden ratkaisussa katsottiin, ettei lunastusvaatimuksen esittämisen määräaikaa voitu yhtiöjärjestyksessä määrätä alkamaan muusta ajankohdasta kuin asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin 5 kohdassa (1599/2009) tarkoitetusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/lunastusvaatimuksen-esittamisaikaa-koskeva-asunto-osakeyhtion-yhtiojarjestyksen-lauseke-oli-pakottavan-saannoksen-vastainen/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus sovitteli kerrostalotontin vanhan vuokrasopimuksen ehtoja oikeustoimilain 36 §:n perusteella

Hel­HO:2021:2 Maanvuokra – maanvuokrasopimus – Sopimuksen tulkinta – sopimuspuolten yhteinen tarkoitus – sopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta – sopimuksen sitovuus – Sopimusehdon sovittelu – oikeustoimilaki 36 § – lunastusvelvollisuus – lunastushinta Kysymys ennen nykyisen maanvuokralain voimaantuloa 1960-luvulla tehdyn maanvuokrasopimuksen tulkinnasta ja sopimuksen sovittelemisesta. Kysymys myös soveltuvasta laista. Vuokralaisena ollut asunto-osakeyhtiö vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/hovioikeus-sovitteli-kerrostalotontin-vanhan-vuokrasopimuksen-ehtoja-oikeustoimilain-36-%c2%a7n-perusteella/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti. Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perintalakiin-ehdotetaan-valiaikaisia-muutoksia/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Arviomuistio asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista lausunnolle

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita. Nämä koskevat muun muassa digitaalisen kehityksen hyödyntämistä, ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen helpottamista, yhteisöllisen asumisen ekologisen kestävyyden edistämistä ja osuustoiminnallista asumista. Asunto-osakeyhtiölain arviointi on tullut ajankohtaiseksi, sillä kymmenessä vuodessa taloyhtiöiden toimintaympäristö ja taloyhtiöiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttötavat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/arviomuistio-asunto-osakeyhtiolain-muutostarpeista-lausunnolle/
9.12.2019 Oikeusuutiset

Ilmalämpöpumpun asentamisen kieltäminen oli kohtuutonta asunto-osakeyhtiön osakasta kohtaan

THO:2019:13 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö   Osakkeenomistaja oli asentanut huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumpun. Yhtiö oli kieltänyt muutostyön. Kysymys siitä, kuuluiko ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle osakkeenomistajan muutostyöoikeuden piiriin. Lisäksi kysymys siitä, oliko muutostyön kieltäminen kohtuutonta ottaen huomioon siitä aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. Lisäksi asiassa oli otettava kantaa ilmalämpöpumppujen kieltämistä koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ilmalampopumpun-asentamisen-kieltaminen-oli-kohtuutonta-asunto-osakeyhtion-osakasta-kohtaan/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Reklamaatio oli tehty ajoissa, vaikka määrällinen yksilöinti oli viipynyt

KKO:2019:94 Urakkasopimus – Sopimusrikkomus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Reklamaatio – Passiivisuus Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa oli 27.12.2012 havaittu vesivahinko. Yhtiö oli 8.3.2013 pidetyssä katselmuksessa esittänyt, että vahinko liittyi aikaisemmassa korjausurakassa virheellisesti tehtyyn putkiliitokseen, ja ilmoittanut urakoitsijalle ja putkityön tehneelle aliurakoitsijalle esittävänsä mahdolliset korvausvaatimuksensa myöhemmin.Osapuolten neuvottelussa 29.4.2014 asunto-osakeyhtiö oli vaatinut vahingonkorvausta aliurakoitsijalta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/reklamaatio-oli-tehty-ajoissa-vaikka-maarallinen-yksilointi-oli-viipynyt/
14.10.2019 Oikeusuutiset

Oliko as.oy:n yhtiöjärjestyksessä määrätty äänileikkurista laista poikkeavasti?

HelHO:2019:8 Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri Asiassa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa äänestettäessä tullut noudattaa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa säädettyä niin sanottua äänileikkuria vai tuliko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä tulkita siten, ettei äänileikkurisäännöstä sovelleta yhtiössä.   Hovioikeus katsoo, että asunto-osakeyhtiö B:n yhtiöjärjestystä on edellä esitetyillä perusteilla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oliko-as-oyn-yhtiojarjestyksessa-maaratty-aanileikkurista-laista-poikkeavasti/
9.4.2019 Oikeusuutiset

KHO äänesti vahvennetussa jaostossa onko asunnon rahoitusvastike toimeentulotukeen oikeuttava asumiskustannus

Rahoitusvastike voidaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona. A oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. A oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kho-aanesti-vahvennetussa-jaostossa-onko-asunnon-rahoitusvastike-toimeentulotukeen-oikeuttava-asumiskustannus/
6.9.2018 Oikeusuutiset

Ensimmäinen ennakkopäätös tuomioistuinsovittelusta

KKO:2018:55 Oikeudenkäyntimenettely Tuomioistuinsovittelu – Sovinto Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Asunto-osakeyhtiö A ja sen osakkeenomistaja B olivat hovioikeudessa järjestetyssä sovitteluistunnossa päässeet sovintoon hovioikeudessa B:n valituksen johdosta vireillä olevassa riita-asiassaan sekä samalla ainakin alustavasti sopineet A:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Sovittelija oli sovitteluistunnon jälkeen ennen sovinnon vahvistamista vielä sähköpostilla käynyt asianosaisten kanssa läpi sovinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/ensimmainen-ennakkopaatos-tuomioistuinsovittelusta/
17.1.2018 Oikeusuutiset

KHO:n ennakkoratkaisu asunnon luovutuksen verovapaudesta kun osakehuoneiston sijaan rakennetaan uusia asuntoja

KHO:2018:9 Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus A ja B omistivat asuntonaan käyttämänsä erillistalon hallintaan oikeuttavat Asunto-osakeyhtiö C:n osakkeet m–p. Asunto-osakeyhtiön rakennukset oli tarkoitus purkaa ja rakentaa aiempien yhdeksän tilalle 16 uutta erillistaloa, joista kukin muodostaisi…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/khon-ennakkoratkaisu-asunnon-luovutuksen-verovapaudesta-kun-osakehuoneiston-sijaan-rakennetaan-uusia-asuntoja/