FINE: Hammaslääkäriyhtiön autotalliosakkeeseen liittyvä riita ei kuulu yhtiön oikeusturvavakuutuksen piiriin

21.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

FINE-046682: Vakuutettu toimiala. Vakuutuksen kattavuus.

Asiassa on kyse siitä, liittykö A Oy:n ja asunto-osakeyhtiö B:n välinen autotalliosakkeita koskeva riita-asia A Oy:n vakuutuskirjassa mainittuun vakuutettuun toimintaan ja tuleeko vakuutusyhtiön sen perusteella myöntää A Oy:lle oikeusturvaetu. A Oy:n vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan A Oy oli vuokrannut riidan kohteena olevat osakkeet ulkopuoliselle taholle.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE toteaa, että sille toimitetun vakuutusyhtiön A Oy:lle antaman 9.7.2021 päivätyn vakuutuskirjan mukaan A Oy:n vakuutettuna toimintana on ollut ”Hammashoito, hammaslääkäri vuokralaisena toimiva”. Myös vakuutusyhtiön 20.11.2021 päivätyn korvauspäätöksen mukaan A Oy:n vakuutettuna toimialana on ollut hammashoito/hammaslääkäripalvelut. A Oy ei ole kiistänyt tiedon paikkansa pitävyyttä, joten FINE pitää vakuutettua toimialaa asiassa riidattomana.

A Oy on katsonut omistamiensa autotalliosakkeiden liittyvän yritystoimintaansa sillä perusteella, että se oli ostanut kyseiset osakkeet hammaslääkäritoiminnalla hankkimillaan varoilla. A Oy on vedonnut siihen, ettei vakuutusehdoissa ole erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle sellaisia riita-asioita, jotka liittyvät vakuutettuun toimintaan liittyneeseen sijoitustoimintaan.

FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty vakuutuksen koskevan vain vakuutettua toimintaa ja vakuutusehdoissa on erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle sellaisista asioista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan. Näin ollen vakuutuksen korvauspiiri ei vakuutussopimuksen mukaan määräydy lähtökohtaisesti sen tai niiden toimintojen mukaisesti, joita vakuutuksenottaja kulloinkin tosiasiassa harjoittaa. Sen sijaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva toiminta määräytyy kulloinkin erikseen sen mukaan, minkä toiminnan vakuutuksenottajana oleva yritys on sopinut vakuutusyhtiön kanssa vakuutuksen piiriin kuuluvaksi.

FINElle toimitetusta selvityksestä ei ole todettavissa, että autotalliosakkeiden omistamisessa tai niiden vuokraamisessa olisi ollut kyse nimenomaan A Oy:n tarjoamiin hammaslääkäripalveluihin liittyneestä toiminnasta. FINEn näkemyksen mukaan osakkeiden omistamisen ja vuokrauksen ei voida katsoa liittyvän hammaslääkäripalvelujen tarjoamiseen yksin sen perusteella, että A Oy oli mahdollisesti sinänsä hankkinut kyseiset osakkeet mainitusta toiminnasta saamillaan varoilla. Kyseessä oleva riita-asia ei ole muutoinkaan koskenut vakuutettua hammaslääkäripalvelujen tarjoamista. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua.

Koska asia ratkeaa edellä mainitulla perusteella, FINE ei katso tarpeelliseksi ottaa kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin.

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE-046682

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments