EU-tuomioistuin arvioi edellytyksiä rekisteröidä rikoksesta epäillyn biometrisiä ja geneettisiä tietoja

26.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti (Poliisin suorittama biometristen ja geneettisten tietojen rekisteröinti)

Henkilön, jonka osalta on aloitettu esitutkinta, biometristen ja geneettisten tietojen järjestelmällinen kerääminen niiden merkitsemiseksi poliisin rekisteriin ei noudata vaatimusta varmistaa parempi suoja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä vastaan

Direktiivi 2016/6805 ja perusoikeuskirja eivät ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään, että kun henkilö, jonka osalta on aloitettu esitutkinta virallisen syytteen alaisesta tahallisesta rikoksesta, ei suostu vapaaehtoisesti osallistumaan häntä koskevien biometristen ja geneettisten tietojen keräämiseen niiden rekisteröintiä varten, toimivaltaisen rikostuomioistuimen on annettava lupa tämän keräämisen pakkotäytäntöönpanotoimenpiteeseen, eikä sillä ole toimivaltaa arvioida, voidaanko kyseisen henkilön vakavin perustein uskoa syyllistyneen rikokseen, jota hänen osaltaan aloitettu esitutkinta koskee, jos kansallisessa lainsäädännössä taataan mainitun esitutkinnan aloittamisen, josta lupa tietojen keräämiseen johtuu, edellytysten myöhempi tehokas tuomioistuinvalvonta.

Tältä osin unionin tuomioistun muistuttaa, että direktiivin 2016/6807 nojalla jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteröityjen eri ryhmien tiedot erotetaan selvästi toisistaan, jotta heidän henkilötietojensa suojaa koskevaan perusoikeuteen ei puututa samalla tavalla riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan ole ehdoton. Lisäksi sikäli kuin tässä direktiivissä viitataan sellaisten henkilöiden ryhmään, joiden voidaan vakavin perustein uskoa syyllistyneen tai olevan syyllistymässä rikokseen, unionin tuomioistuin täsmentää, että riittävien todisteiden olemassaolo henkilön syyllisyydestä on lähtökohtaisesti vakava peruste uskoa, että hän on tehnyt kyseessä olevan rikoksen. Näin ollen direktiivi 2016/680 ei ole esteenä kansalliselle  lainsäädännölle, jossa säädetään tietojen keräämisestä pakkokeinoin henkilöiltä, joiden osalta on kerätty riittävästi todisteita siitä, että he ovat syyllistyneet virallisen syytteen alaiseen tahalliseen rikokseen, ja joiden osalta on tällä perusteella aloitettu esitutkinta.

Tiedotteet: fi sv

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments