Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2022 Oikeusuutiset

KHO: Asianajotoimistolle oli syntynyt velvollisuus ilmoittaa asiakkaileen tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta

KHO:2022:131 Tietosuoja – Henkilötietojen tietoturvaloukkaus – Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle – Korkea riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille – Henkilötieto – Henkilötunnus – Identiteettivarkauden riski – Tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvän salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen ulkopuolisille Asianajotoimiston palveluksessa olleen henkilön sähköpostitunnukset olivat niin sanotun kalastelusähköpostiviestin kautta joutuneet ulkopuolisen tahon haltuun.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kho-asianajotoimistolle-oli-syntynyt-velvollisuus-ilmoittaa-asiakkaileen-tapahtuneesta-tietoturvaloukkauskesta/
20.9.2022 Oikeusuutiset

EU tuomioistuimelta kaksi ennakkoratkaisua oikeudesta säilyttää henkilötietoja

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C–793/19 | SpaceNet ja C–794/19 | Telekom Deutschland Unioin tuomioistuin vahvistaa, että unionin oikeus on esteenä liikenne– ja paikkatietojen yleiselle ja erotuksetta tapahtuvalle säilyttämiselle paitsi, jos kyse on kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvasta vakavasta uhasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vakavan rikollisuuden torjumiseksi suhteellisuusperiaatetta tarkasti noudattaen säätää muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/eu-tuomioistuimelta-kaksi-ennakkoratkaisua-oikeudesta-sailyttaa-henkilotietoja/
13.9.2021 Oikeusuutiset

Taloyhtiölle varoitus aikomuksesta kerätä asukkaiden koronatartuntatietoja

Tietosuojavaltuutetun toimistolle on tehty kantelu, jonka mukaan taloyhtiö on vaatinut jakamassaan tiedotteessa asukkaita ilmoittamaan isännöitsijälle saadusta koronavirustartunnasta. Apulaistietosuojavaltuutettu varoittaa taloyhtiötä, että henkilötietojen kerääminen ilman lainmukaista perustetta olisi lainvastaista. Taloyhtiön mukaan asukkaita on pyydetty ilmoittamaan tartunnoista, jotta siivousta voidaan tehostaa koronatartunnan ilmetessä. Taloyhtiön antaman selvityksen mukaan isännöitsijälle ei ole tullut yhtään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/taloyhtiolle-varoitus-aikomuksesta-kerata-asukkaiden-koronatartuntatietoja/
4.3.2021 Oikeusuutiset

Vain vakavan rikollisuuden torjuminen ja vakavien uhkien ehkäiseminen voivat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oikeuttaa sen, että viranomaiset saavat oikeuden saada liikenne- ja paikkatietoja, joista voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä

Tuomio asiassa C-746/18 H. K v. Prokuratuur Sellaisten sähköiseen viestintään liittyvien liikenne- ja paikkatietojen joukon, josta voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä, saanti rikostutkintaa varten on sallittua vain vakavan rikollisuuden torjumiseksi tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien ehkäisemiseksi. Unionin oikeus on lisäksi esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa annetaan syyttäjäviranomaiselle toimivalta myöntää…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/vain-vakavan-rikollisuuden-torjuminen-ja-vakavien-uhkien-ehkaiseminen-voivat-suhteellisuusperiaatteen-mukaisesti-oikeuttaa-sen-etta-viranomaiset-saavat-oikeuden-saada-joukon-liikenne-ja-paikkatietoj/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
1.6.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun useista puutteista henkilötietojen käsittelyssä Taksi Helsinki Oy:lle

Seuraamuskollegio määräsi 26. toukokuuta hallinnollisen seuraamusmaksun Taksi Helsinki Oy:lle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Yhtiö ei ollut arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja vaikutuksia ennen kuin se otti käyttöönsä ääntä ja kuvaa takseissa tallentavan kameravalvontajärjestelmän. Puutteita oli myös asiakkaiden informoinnissa ja henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto alkoi selvittää Taksi Helsingin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-seuraamusmaksun-useista-puutteista-henkilotietojen-kasittelyssa-taksi-helsinki-oylle/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen ja määräyksen muuttaa henkilötietojen käsittelyn toimintatapoja

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt Finnkino Oy:n muuttamaan tietosuojakäytäntöjään. Virheelliset toimintatavat koskevat muun muassa asiakkaiden tietosuojaoikeuksien toteuttamista ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on ollut käsiteltävänä 40 Finnkinoa koskevaa asiaa. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen pakotetusta suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin. Jos asiakas on halunnut ostaa Finnkinon e-sarjalippuja tai varata lippuja verkossa, hänen on pitänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/apulaistietosuojavaltuutettu-antoi-finnkinolle-huomautuksen-ja-maarayksen-muuttaa-henkilotietojen-kasittelyn-toimintatapoja/
5.9.2019 Lausunnot

Lausunto RISEn ja poliisin yhteistyöstä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä

Dnro 29/2019 Lausuntopyyntönne VN/268/2018, 5.7.2019 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JA POLIISIN YHTEISTYÖ VANKEUSAIKAISEN RIKOLLISUUDEN ESTÄMISESSÄ JA LAITOSTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISESSÄ 1. Yleistä Asianajajaliitto pitää uudistusehdotuksia lähtökohtaisesti tärkeinä. Mietinnössä on kuitenkin useampi perusoikeusherkkä kohta, eikä lakiesityksiä voida sellaisinaan kannattaa vaan esityksiä tulee vielä jatkovalmistella, jotta perusoikeudet, ennen kaikkea yksityisyyden suoja, tulevat riittävällä tasolla huomioiduiksi. Asianajajaliitto toteaa,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-risen-ja-poliisin-yhteistyosta-vankeusaikaisen-rikollisuuden-estamisessa-ja-laitosturvallisuuden-yllapitamisessa/
18.12.2018 Oikeusuutiset

KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

KHO:2018:171 Tietosuoja – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – – Yksityiselämän suoja – Uskonnonvapaus – Sananvapaus – Syrjinnän kielto – Jehovan todistajat – Ovelta ovelle -saarnaamistyö Asiassa oli kysymys siitä, oliko tietosuojalautakunta voinut kieltää Jehovan todistajat -uskonnollista yhdyskuntaa (yhdyskunta) keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kho-jehovan-todistajien-saarnaamistyossaan-keraamat-nimilistat-olivat-lainvastaisia/
5.12.2018 Oikeusuutiset

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan 2019 alussa

Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. Uudella lailla pannaan täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi. EU:n direktiivin tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä, helpottaa tietojen vapaata liikkuvuutta EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä sekä varmistaa henkilötietojen suoja rikosasioita käsiteltäessä. Lakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun on kyse…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/laki-henkilotietojen-kasittelysta-rikosasioissa-voimaan-2019-alussa/