KHO vahvisti määräyksen poistaa Google-hakutuloksista tiedot henkilöön vuonna 2010 kohdistetusta etsintäkuulutuksesta

19.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:34 Tietosuoja – Henkilötietojen käsittely – Hakukone – Henkilön nimellä tehtävä haku – Etsintäkuulutus – Oikeus tietojen poistamiseen – Oikeus tulla unohdetuksi – Vastustamisoikeus – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Henkilötietojen suoja – Yleisön tiedonsaanti-intressi – Intressipunninta

A oli pyytänyt Googlea poistamaan useita hänen nimellään löytyviä hakutuloslinkkejä, jotka johtivat eri uutismedioiden vuonna 2010 julkaistuihin artikkeleihin, joiden aiheena oli A:ta koskeva etsintäkuulutus. Googlen kieltäydyttyä poistamisesta apulaistietosuojavaltuutettu oli antanut Googlelle määräyksen noudattaa hakijan pyyntöä. Hallinto-oikeus oli Googlen valituksesta kumonnut apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen.

Asiassa oli tietosuojavaltuutetun valituksesta ratkaistava, oliko apulaistietosuojavaltuutettu voinut antaa Googlelle edellä mainitun määräyksen noudattaa hakijan pyyntöä. Tämän johdosta oli ensin arvioitava, oliko Google rekisterinpitäjänä osoittanut, että sillä oli edelleen oikeus käsitellä kysymyksessä olevia tietoja.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hakukoneiden osalta oikeus käsitellä tietoja oli olemassa silloin, jos internetin käyttäjien oikeus saada kysymyksessä olevia tietoja syrjäytti tietojen poistamista pyytäneen henkilön oikeuden yksityis- ja henkilötietojensa suojaan. Tämän arvioimiseksi oli suoritettava näiden intressien välinen punninta, jossa yleistä tietosuoja-asetusta sovellettaessa oli otettava huomioon unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Päätöksensä perusteluista ilmenevän punninnan perusteella korkein hallinto-oikeus arvioi, ettei Google ollut esittänyt riittäviä perusteita kyetäkseen osoittamaan, että tässä tapauksessa yleisön intressi saada kysymyksessä olevat tiedot hakijan nimellä haettaessa syrjäyttäisivät hakijan lähtökohtaisen oikeuden yksityisyyden ja henkilötietojensa suojaan. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja apulaistietosuojavaltuutetun päätös saatettiin valituksenalaisilta osin voimaan.

(59) Linkkien kautta löytyvissä etsintäkuulutusta koskevissa artikkeleissa mainitaan, että hakija on tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta. Useimmissa artikkeleissa mainitaan myös, että hänet on tuomittu kyseisestä rikoksesta yli yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa artikkeleissa on selviä valokuvia hakijan kasvoista, osassa mainitaan hänen ikänsä ja pituutensa sekä yhdessä silmien ja hiusten väri. Yhdestä artikkelista ilmenee, ettei poliisi ole pitänyt hakijaa yleisölle vaarallisena. Yhden artikkelin perusteella on pääteltävissä, että hovioikeuden tuomio on annettu helmikuussa vuonna 2010.
(60) Edellä kohdassa 52 esitetyn mukaisesti Googlen velvollisuutena on osoittaa, että sillä on oikeus käsitellä puheena olevia tietoja. Tämän näyttövelvollisuuden täyttäminen on edellytyksenä sille, että yhtiöllä ei ole velvollisuutta poistaa sanottuja linkkejä.
– –  –
(72) Korkein hallinto-oikeus toteaa ensin, että, kuten tietosuojavaltuutettu on valituksessaan esittänyt, kysymyksessä olevat artikkelit ovat saatavilla Google Search -hakukoneesta myös muilla kuin hakijan nimellä tehtävillä hauilla. Hakijan nimellä tehtävällä haulla löytyy kysymyksessä olevien artikkelien lisäksi muuta samankaltaista sisältöä. Artikkelit ovat saatavilla myös niitä julkaisseiden uutismedioiden verkkosivuilta. Kysymyksessä olevien hakutuloslinkkien poistamisen vaikutusta yleisön tiedonsaantioikeuteen on siten pidettävä suhteellisen vähäisenä.
(73) Hakija on vuonna 2010 tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta yli yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Hän on ollut tämän jälkeen etsintäkuulutettuna rangaistuksen täytäntöönpanon välttämisen vuoksi. Saadun selvityksen mukaan etsintäkuulutus ei ole ollut voimassa vuoden 2011 jälkeen.
(74) Viranomaisten hallussa olevien rekisteritietojen laissa säädetyillä säilytysajoilla ei sellaisinaan ole välitöntä oikeudellista merkitystä punninnassa. Suhteellisen lyhyt säilytysaika voi kuitenkin osaltaan kuvata yleisön tiedonsaanti-intressin vähenemistä myös yleisön kannalta.
(75) Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tieto noin kymmenen vuoden takaisesta etsintäkuulutuksesta, joka ei ole enää voimassa, on ollut vanhentunut. Tällaisella tiedolla ei sellaisenaan enää ole ollut yhteiskunnallista suurta merkitystä, vaikka se on välillisesti ollut liitettävissä tuomittuun rangaistukseen ja rikokseen.
– – –
(79) Korkein hallinto-oikeus katsoo edellä esitettyyn viitaten, ettei Google ole esittänyt riittäviä, edellä tässä päätöksessä referoidussa unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytettyjä perusteita kyetäkseen osoittamaan, että tässä tapauksessa yleisön intressi saada kysymyksessä olevat tiedot hakijan nimellä tehtävän haun yhteydessä syrjäyttäisi hakijan lähtökohtaisen oikeuden yksityisyyden ja henkilötietojensa suojaan.

KHO:2024:34

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments