Virheellinen veron palauttamiseen johtava ilmoitus ei voi aiheuttaa myöhästymismaksun määräämistä

23.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:149 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely – Myöhästymismaksu – Arvonlisävero – Veroilmoituksen virheen korjaaminen – Oikaisuilmoitus – Palautettava vero – Säännöksen täsmällisyys

Yhtiö oli antanut verokaudelta 6/2018 arvonlisäveron veroilmoituksen, jossa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 111 395 euroa. Tämän jälkeen yhtiön antamassa ensimmäisessä oikaisuilmoituksessa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 1 813 359 euroa. Ilmoitettua määrää ei ollut palautettu yhtiölle, vaan Verohallinto oli pyytänyt yhtiöltä lisäselvitystä verokauden vähennettävistä arvonlisäveroista. Yhtiö oli selvityspyyntöön antamansa vastauksen liitteenä antanut toisen oikaisuilmoituksen, jossa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 1 587 512 euroa. Toisella oikaisuilmoituksella palautukseen oikeuttavan veron määrä oli alentunut 225 847 eurolla ensimmäiseen oikaisuilmoitukseen verrattuna. Verohallinto oli määrännyt yhtiölle myöhästymismaksua kaksi prosenttia 225 847 eurosta.

Asiassa oli ratkaistava, oliko yhtiölle voitu määrätä myöhästymismaksua sen antaman arvonlisäveron toisen oikaisuilmoituksen perusteella tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ollut todellista maksettavaa arvonlisäveroa, vaan se oli ollut edelleen oikeutettu arvonlisäveron palautukseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että erityisesti sanktioluonteisista hallinnollisista seuraamuksista säätämistä koskeva täsmällisyysvaatimus huomioon ottaen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 36 §:n 2 momentin mukaiselle myöhästymismaksun määräämiselle yhtiölle ei ole ollut perustetta. Hallinto-oikeuden, verotuksen oikaisulautakunnan ja Verohallinnon päätökset kumottiin ja määrätty myöhästymismaksu poistettiin.

KHO:2022:149

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments