Generic filters
Exact matches only
26.4.2024 Oikeusuutiset

HelHAO: ALV:sta vapauttamisen edellytykset täyttävän palvelun myynti oli vapautettu verosta myös kun palvelu laskutettiin laskutuspalvelua tuottavan yhteisön kautta

Hel­sin­gin HAO: Arvonlisävero –Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laskutuspalvelu – Terveydenhuollon ammattihenkilö Asiassa oli ratkaistavana, oliko laskutuspalvelua tarjoavan A Oy:n myynti arvonlisäverotonta arvonlisäverolain 34 ja 35 §:n perusteella, kun se laskutti ensihoitajien suorittamasta työstä sairaankuljetuspalveluita tarjoavaa B Oy:tä. Asiassa saadun selvityksen perusteella ensihoitajat olivat sopineet tehtävästä työstä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/helhao-alvsta-vapauttamisen-edellytykset-tayttavan-palvelun-myynti-oli-vapautettu-verosta-myos-kun-palvelu-laskutettiin-laskutuspalvelua-tuottavan-yhteison-kautta/
18.4.2024 Oikeusuutiset

Työeläkevakuuttajien perustama yhtiö oli itsenäinen yhteenliittymä, jonka palveluista ei ollut suoritettava arvonlisäveroa

KHO:2024:60 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Itsenäinen yhteenliittymä – Yhteenliittymän jäsenten harjoittama vakuutustoiminta A Oy oli suomalaisten työeläkevakuutusyhtiöiden perustama ja omistama yhtiö. Yhtiö oli perustettu, jotta työeläkeyhtiöt pystyivät hoitamaan lakisääteiset eläkepäätöksiin ja -maksatuksiin liittyvät tehtävänsä. Yhtiö ylläpiti työeläkevakuuttamisessa tarvittavia tietojärjestelmiä ja myi siihen liittyviä palveluja työeläkeyhtiöille omakustannushintaan. Vastaavia palveluja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tyoelakevakuuttajien-perustama-yhtio-oli-itsenainen-yhteenliittyma-jonka-palveluista-ei-ollut-suoritettava-arvonlisaveroa/
8.4.2024 Oikeusuutiset

Konserniyhtiöillä ei ollut oikeutta muodostaa keskenään verovelvollisuusryhmää

KHO:2024:53 Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Verovelvollisuusryhmä – Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset – Rahoituspalvelujen tarjoaminen konserniyhtiöille – Pääasiassa rahoituspalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja – Arvonlisäveroryhmäjärjestelmän rajoittaminen rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiin A Oy oli Verohallinnolle tekemässään hakemuksessa pyytänyt rekisteröimään arvonlisäverolain 13 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän, joka muodostuisi A Oy:stä ja hakemuksessa yksilöidyistä konserniyhtiöistä. A…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konserniyhtioilla-ei-ollut-oikeutta-muodostaa-keskenaan-verovelvollisuusryhmaa/
22.3.2024 Oikeusuutiset

KHO pyysi ennakkoratkaisua factoring-toiminnan arvonlisäverokohtelusta

KHO:2024:38 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Luoton antaminen – Saamisten periminen – Laskurahoitusmuotoinen factoring – Kauppamuotoinen factoring A Oy harjoitti laskurahoitus- ja kauppamuotoista factoringtoimintaa. Laskurahoitusmuotoisessa factoringissa yhtiö rahoitti asiakastaan myöntämällä tälle luottoa laskusaatavia vastaan tietyn kokonaislimiitin puitteissa. Kun saatava oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-pyysi-ennakkoratkaisua-factoring-toiminnan-arvonlisaverokohtelusta/
7.6.2023 Oikeusuutiset

Autoveron vientipalautusta ei ollut otettava huomioon laskettaessa suoritettavan ALV-marginaaliveron perustetta.

KHO:2023:60 Arvonlisävero – Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus – Voittomarginaali – Veron peruste – Autoveron vientipalautus A Oy harjoitti uusien ja käytettyjen ajoneuvojen vähittäiskauppaa. Suomessa tapahtuvan myynnin lisäksi yhtiö myi käytettyjä ajoneuvoja Suomesta toisiin EU-maihin. Yhtiö kuljetti ajoneuvon ostajalle toiseen EU-maahan ja haki tämän jälkeen maasta viemästään ajoneuvosta autoverolain 29 §:ssä tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/autoveron-vientipalautusta-ei-ollut-otettava-huomioon-laskettaessa-suoritettavan-alv-marginaaliveron-perustetta/
8.5.2023 Oikeusuutiset

Viranomaisella ei ole oikeutta vedota yksityistä vastaan direktiivin säännökseen, jota ei ole pantu täytäntöön kansallisessa laissa – ALV-vähennystä ei oikaistu

KHO:2023:41 Arvonlisävero – Vähennyksen oikaisu – Luottotappio – Saneerausmenettely – Saneerausvelan leikkaaminen – Saneerausvelan konvertointi velallisen osakkeiksi – EU-oikeus A Oy oli ollut joutumassa maksukyvyttömyystilaan, minkä johdosta oli aloitettu käräjäoikeuden päätöksellä yhtiön saneerausmenettely. Käräjäoikeuden vahvistaman saneerausohjelman mukaan tietty prosenttiosuus vakuudettomasta saneerausvelasta leikattiin, kuitenkin siten, että ennen velan leikkaamista velkojilla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viranomaisella-ei-ole-oikeutta-vedota-yksityista-vastaan-direktiivin-saannokseen-jota-ei-ole-pantu-taytantoon-kansallisessa-laissa-alv-vahennysta-ei-oikaistu/
21.4.2023 Oikeusuutiset

ALV:n vähennysoikeuden ulkopuolelle jäi osakkeenomistajien osakemyyntiin liittyvä osuus listautumiskuluihin sisältyvästä arvonlisäverosta.

KHO:2023:33 Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Listautumiskulut – Osakeanti – Vanhojen osakkeiden myynti A Oy:n arvonlisäverollinen liiketoiminta muodostui hallintopalvelujen myynnistä konserniyhtiöille. Yhtiö oli listautunut pörssiin ja sen yhteydessä oli tapahtunut listautumisanti. Tähän oli sisältynyt osakemyynti, jossa yhtiön silloiset osakkeenomistajat olivat myyneet omistamiaan osakkeita. Lisäksi henkilöstölle oli suunnattu osakeanti,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/alvn-vahennysoikeuden-ulkopuolelle-jai-osakkeenomistajien-osakemyyntiin-liittyva-osuus-listautumiskuluihin-sisaltyvasta-arvonlisaverosta/
20.4.2023 Oikeusuutiset

Pyöräilykilpailun osallistumismaksusta piti suorittaa täysi 24 %:n arvonlisävero

Hel­sin­gin HAO 12: Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Liikuntapalvelu – Pyöräilykilpailu – Maantiepyöräily A Oy järjesti pyöräilykilpailutapahtuman, jonka ohjelmassa oli maantiepyöräilyn maantieajo sekä aika-ajot. Yhtiö järjesti reitin varrelle osallistujille juotavaa ja pientä purtavaa. Tapahtuman osallistumismaksu sisälsi reittisuunnittelun, turvallisuuspalvelut, teknisen- ja ruokahuollon, ajanoton ja kaikki kilpailuun liittyvät oheistoimet.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/pyorailykilpailun-osallistumismaksusta-piti-suorittaa-taysi-24-n-arvonlisavero/
21.2.2023 Oikeusuutiset

KHO arvioi maalämpölaitoksen elinkaarisopimuksen ALV-kohtelua

KHO:2023:18 Arvonlisävero – Palvelun myynti – Rakentamispalvelu – Kokonaishoitopalvelu – Elinkaarisopimus – Maalämpölaitos – Laitoksen lunastaminen A Oy myi lämmitysenergiaratkaisuja toteuttamalla elinkaarisopimuksella maalämpölaitoksia asiakkaiden omistamilla tai hallitsemilla kiinteistöillä. Maalämpöjärjestelmä tuotti lämpöenergiaa asiakkaan kiinteistön tarpeisiin. Elinkaarisopimuksen perusteella yhtiö vastasi maalämpölaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja operoinnista sopimuksen voimassaoloajan. Elinkaarisopimusten tavoiteltu kesto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kho-arvioi-maalampolaitoksen-elinkaarisopimuksen-alv-kohtelua/
23.12.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen veron palauttamiseen johtava ilmoitus ei voi aiheuttaa myöhästymismaksun määräämistä

KHO:2022:149 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely – Myöhästymismaksu – Arvonlisävero – Veroilmoituksen virheen korjaaminen – Oikaisuilmoitus – Palautettava vero – Säännöksen täsmällisyys Yhtiö oli antanut verokaudelta 6/2018 arvonlisäveron veroilmoituksen, jossa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 111 395 euroa. Tämän jälkeen yhtiön antamassa ensimmäisessä oikaisuilmoituksessa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 1…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/virheellinen-veron-palauttamiseen-johtavaa-ilmoitus-ei-voi-aiheuttaa-myohastymismaksun-maaraamista/