Autoveron vientipalautusta ei ollut otettava huomioon laskettaessa suoritettavan ALV-marginaaliveron perustetta.

7.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:60 Arvonlisävero – Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus – Voittomarginaali – Veron peruste – Autoveron vientipalautus

A Oy harjoitti uusien ja käytettyjen ajoneuvojen vähittäiskauppaa. Suomessa tapahtuvan myynnin lisäksi yhtiö myi käytettyjä ajoneuvoja Suomesta toisiin EU-maihin. Yhtiö kuljetti ajoneuvon ostajalle toiseen EU-maahan ja haki tämän jälkeen maasta viemästään ajoneuvosta autoverolain 29 §:ssä tarkoitetun autoveron vientipalautuksen. A Oy sovelsi käytettyjen ajoneuvojen myyntiin arvonlisäverolain 79 k §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua verokausikohtaista marginaaliverotusmenettelyä.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko yhtiön saama autoverolain 29 §:n mukainen autoveron vientipalautus otettava huomioon laskettaessa yhtiön arvonlisäverolain 79 a §:n mukaista veron perustetta, joka oli voittomarginaali ilman veron osuutta. Asiassa oli erityisesti arvioitava sitä, oliko autoveron vientipalautus otettava huomioon määritettäessä arvonlisäverolain 79 k §:n mukaista verokauden voittomarginaalia joko menettelyn piiriin kuuluvien tavaroiden ostohinnan alennuksena tai myydyistä tavaroista saatuna vastikkeena.

Kun autovero oli ajoneuvon käyttöönottovaiheeseen perustuva vero, sillä ei ollut suoraa yhteyttä ajoneuvon myöhempään luovutukseen. Ajoneuvon maastaviennin yhteydessä ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron laskennallisen osuuden palauttaminen autoveron vientipalautuksena ei perustunut ajoneuvon myyntiin vaan sen vientiin käytettäväksi muualla kuin Suomessa. Marginaaliverotuksessa huomioon otettavana ajoneuvon myynnistä saatuna vastikkeena oli siten pidettävä ostajan ajoneuvosta yhtiölle maksamaa hintaa, joka perustui osapuolten väliseen sopimukseen arvonlisäverolain 73 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Yhtiö ja ajoneuvon ostaja eivät olleet sopineet siitä, että autoveron vientipalautus olisi ollut osa ajoneuvon myyntihintaa. Yhtiön saama autoveron vientipalautus ei siten ollut osa ajoneuvon myynnistä saatua vastiketta. Yhtiön valtiolta saamaa autoveron vientipalautusta ei voitu myöskään pitää ajoneuvon myyntiin tai hintaan suoraan liittyvänä tukena tai avustuksena. Autoveron vientipalautus ei vaikuttanut myöskään yhtiön ajoneuvon ostohintaan siten, että vientipalautusta olisi ollut pidettävä yhtiön ajoneuvon ostohinnan oikaisuna. Autoveron vientipalautuksen jättämisestä käytettyjen tavaroiden marginaaliveron perusteen ulkopuolelle ei voitu katsoa muodostuvan sellaista järjestelmän tarkoituksen vastaista perusteetonta etua, että autoveron vientipalautus olisi tullut tämän johdosta lukea arvonlisäveron perusteena olevaan voittomarginaaliin. Autoveron vientipalautusta ei siten ollut ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyissä olosuhteissa otettava huomioon laskettaessa yhtiön arvonlisäverolain 79 k §:n perusteella suoritettavan marginaaliveron perustetta.

Keskusverolautakunnan arvonlisäverotusta koskeva ennakkoratkaisu ajalle 17.5.2022–31.12.2023.

KHO:2023:60

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments