Generic filters
Exact matches only
14.11.2022 Oikeusuutiset

Poliisimiehen sananvapautta ei loukattu kun hänelle annettiin somekirjoittelun ja TV-esiintymisen johdosta varoitus ja erotettiin kuukaudeksi virantoimituksesta

KHO:2022:129 Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen – Poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuus – Sananvapaus – Poliittinen toiminta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitos voinut antaa poliisimiehelle kirjalliset varoitukset vuosina 2017 ja 2019 sekä erottaa hänet virantoimituksesta yhden kuukauden määräajaksi vuonna 2020 sillä perusteella, että hänen oli katsottu toimineen poliisimiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/poliisimiehen-sananvapautta-ei-loukattu-kun-hanelle-annettiin-somekirjoittelun-ja-tv-esiintymisen-johdosta-varoitus-ja-erotettiin-kuukaudeksi-virantoimituksesta/
13.9.2021 Oikeusuutiset

Taloyhtiölle varoitus aikomuksesta kerätä asukkaiden koronatartuntatietoja

Tietosuojavaltuutetun toimistolle on tehty kantelu, jonka mukaan taloyhtiö on vaatinut jakamassaan tiedotteessa asukkaita ilmoittamaan isännöitsijälle saadusta koronavirustartunnasta. Apulaistietosuojavaltuutettu varoittaa taloyhtiötä, että henkilötietojen kerääminen ilman lainmukaista perustetta olisi lainvastaista. Taloyhtiön mukaan asukkaita on pyydetty ilmoittamaan tartunnoista, jotta siivousta voidaan tehostaa koronatartunnan ilmetessä. Taloyhtiön antaman selvityksen mukaan isännöitsijälle ei ole tullut yhtään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/taloyhtiolle-varoitus-aikomuksesta-kerata-asukkaiden-koronatartuntatietoja/
12.2.2020 Oikeusuutiset

Anttila Oy:n konkurssia edeltäneen tilintarkastajan saama varoitus kumottiin KHO:ssa

KHO: Valitus KHT-tilintarkastajalle annetusta varoituksesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että edellä oleva selvitys osoittaa, että huolimatta tilintarkastuslautakunnan päätöksen perusteena olevasta likvidien varojen heikosta tilasta, A ei ole menetellyt tilintarkastuslautakunnan antaman varoituksen perustana olevalla tavalla virheellisesti arvioidessaan toiminnan jatkuvuutta ja antaessaan näissä oloissa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Muu päätös 583/2020

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/anttila-oyn-konkurssia-edeltaneen-tilintarkastajan-saama-varoitus-kumottiin-khossa/
26.9.2019 Oikeusuutiset

Kirjallinen varoitus ei ole hallintolaissa tarkoitettu velvoittava päätös, joka on annettava tiedoksi todisteellisesti

Turun HAO Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä Hallinto-oikeuden oli ratkaistava, oliko opiskelijan valitus rehtorin hänelle antamasta kirjallisesta varoituksesta saapunut hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Asiassa oli kysymys siitä, onko yliopistolain 45 §:n mukainen kirjallinen varoitus voitu antaa valittajalle…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kirjallinen-varoitus-ei-ole-hallintolaissa-tarkoitettu-velvoittava-paatos-joka-on-annettava-tiedoksi-todisteellsiesti/
26.6.2019 Oikeusuutiset

Papille annettu varoitus kumottiin. Kirkolla ei säänneltyä kantaa samaa sukupuolta olevien vihkimiseen

Pohjois-Suomen HAO: kirjallinen varoitus – pappi – avioliittoon vihkiminen – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – kirkon avioliittokäsitys – pappisviran velvollisuudet – pappislupaus – sukupuolineutraali avioliittolaki Asiassa oli kysymys siitä, oliko tuomiokapituli voinut antaa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon 5.8.2017 vihkineelle papille kirjallisen varoituksen toimimisesta kirkkolain 5 luvun 3 §:n 3 momentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/papille-annettu-varoitus-kumottiin-kirkolla-ei-saanneltya-kantaa-samaa-sukupuolta-olevien-vihkimiseen/
23.5.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeus julkaisi ratkaisunsa, jolla asianajajan saama varoitus pysytettiin

HelHO:2016:6 Asianajaja Valvonta Kurinpidollinen seuraamus Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko B toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti, kun hän on yhdessä yhtiön hallituksen muiden jäsenten kanssa päättänyt esittää konkurssipesän pesänhoitajaksi esteelliseksi osoittautunutta asianajajaa. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko B toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti jättäessään varmistamatta sen, että panttaus oli voimassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/hovioikeus-julkaisi-ratkaisunsa-jolla-asianajajan-saama-varoitus-pysytettiin/
27.4.2016 Oikeusuutiset

Ennen luvan peruuttamista tai varoitusta voidaan antaa korjauskehotus – siitä ei voi valittaa

KHO:2016:57 Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus Jos taksiliikenneluvan peruuttamisen tai varoituksen antamisen peruste on sellainen, että se voidaan korjata, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on taksiliikennelain 22 §:n 6 momentin mukaan ennen luvan peruuttamista tai varoituksen antamista annettava luvan haltijalle mahdollisuus asetetussa määräajassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ennen-luvan-peruuttamista-tai-varoitusta-voidaan-antaa-korjauskehotus-siita-ei-voi-valittaa/
31.12.2014 Oikeusuutiset

Virkamiesoikeudellinen varoitus kumottiin kohtuuttoman myöhään annettuna

Helsingin HAO: Valtion virkamieslaki – Kirjallinen varoitus – Virheen korjaaminen – Kohtuullinen aika Asiassa oli kysymys virkamiehelle annetusta varoituksesta tilanteessa, jossa virkamiehelle saman menettelyn johdosta aikaisemmin annettu varoitus oli virkamieslautakunnassa kumottu menettelyvirheen perusteella. Virkamieslautakunta ei ollut tutkinut varoituksen asiallisia edellytyksiä. Hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon se, että virkamieslautakunta ei…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/virkamiesoikeudellinen-varoitus-kumottiin-kohtuuttoman-myohaan-annettuna/
5.1.2024 Oikeusuutiset

Työryhmä päivittämään asunto-osakeyhtiölakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Samalla asetetaan myös seurantaryhmä tukemaan työryhmän työtä. Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tyoryhma-paivittamaan-asunto-osakeyhtiolakia/
5.9.2023 Oikeusuutiset

EUT: Tanska voi asettaa Tanskan kansalaisuuden säilyttämisen edellytykseksi todellisen yhteyden Tanskaan

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-689/21 | Udlændinge- og Integrationsministeriet (Tanskan kansalaisuuden menettäminen) Tanska voi asettaa Tanskan kansalaisuuden säilyttämisen edellytykseksi todellisen yhteyden Tanskaan Jos kyseisellä henkilöllä ei ole toisen jäsenvaltion kansalaisuutta, jolloin Tanskan kansalaisuuden menettäminen aiheuttaa myös unionin kansalaisen aseman menettämisen, hänen on voitava saattaa kansalaisuuden menettämisen oikeasuhteisuus tutkittavaksi. Tanska voi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eut-tanska-voi-asettaa-tanskan-kansalaisuuden-sailyttamisen-edellytykseksi-todellisen-yhteyden-tanskaan/