Poliisimiehen sananvapautta ei loukattu kun hänelle annettiin somekirjoittelun ja TV-esiintymisen johdosta varoitus ja erotettiin kuukaudeksi virantoimituksesta

14.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:129 Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen – Poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuus – Sananvapaus – Poliittinen toiminta

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitos voinut antaa poliisimiehelle kirjalliset varoitukset vuosina 2017 ja 2019 sekä erottaa hänet virantoimituksesta yhden kuukauden määräajaksi vuonna 2020 sillä perusteella, että hänen oli katsottu toimineen poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesti. Koska virkamiesoikeudellisten seuraamusten perusteena olivat olleet pääasiassa poliisimiehen sosiaalisessa mediassa, sanomalehtikolumnissa sekä televisioesiintymisen aikana esittämät kannanotot, seuraamukset merkitsivät hänen sananvapautensa rajoittamista. Asiassa arvioitiin tämän vuoksi, täyttivätkö rajoitukset perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetut sananvapauden rajoitusedellytykset.

Lähtökohtana arvioinnissa oli yhtäältä poliisimiestä koskeva erityinen ja myös vapaa-ajan toimintaan ulottuva käyttäytymisvelvollisuus, jolla pyritään turvaamaan yleisön luottamusta poliisin toiminnan asianmukaisuuteen sekä poliisiorganisaation puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen ja toiminnan syrjimättömyyteen. Toisaalta punninnassa oli merkitystä sillä, että myös poliisimiehellä on oikeus esittää kriittisiäkin mielipiteitä poliisiorganisaatiota ja poliisin johtoa kohtaan sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun yleistä mielenkiintoa herättävistä aiheista. Arvioinnissa otettiin lisäksi huomioon poliisimiehen asema poliittisesti aktiivisena toimijana ja poliittiseen ilmaisuvapauteen liittyvä korostettu sananvapauden suoja. Poliisimiehen esittämien kannanottojen moitittavuutta arvioitiin yksittäisten ilmausten lisäksi niistä välittyvän kokonaiskuvan valossa.

Poliisilaitoksella katsottiin asioiden olosuhteissa olleen hyväksyttävä syy puuttua poliisimiehen toimintaan virkamiesoikeudellisin keinoin. Seuraamuksia pidettiin tekojen moitittavuuteen nähden hallinto-oikeudellisen suhteellisuusperiaatteen ja sananvapauden rajoittamisen oikeasuhtaisuusvaatimuksen mukaisina.

Varoituksen perusteena on ollut se, että A oli 26.7.2018 esittänyt Facebook-profiilissaan todennäköisin syin raiskauksesta vangittujen epäiltyjen nimet ja syntymävuodet ja liittänyt sen perään linkityksen Pt-median uutiseen, jossa kyseinen tieto oli ollut. Lisäksi varoituksen perusteena on ollut se, että A oli 11.9.2018 tehnyt kyselyn poliisiasiain tietojärjestelmässä häntä koskevaan tutkintailmoitukseen ja tulostanut asiaa koskevan ilmoitustulosteen sekä asiaa koskevan tutkintamuistion käyttäen siten kyseistä henkilörekisteriä häntä itseään koskeviin tietoihin ilman virkaansa liittyvää työtehtävää.

Poliisilaitos on päätöksellään 10.6.2020 erottanut A:n virantoimituksesta poliisin hallinnosta annetun lain 15 i §:n nojalla määräajaksi, jonka pituus on kyseisen lainkohdan mukainen vähimmäisaika yksi kuukausi. Päätöksen perusteena ovat olleet 6.11.2019 ilmestyneessä Seinäjokinen-lehdessä puheenjohtajanpalstalla otsikolla ”Pihalla kuin lumiakka” oleva A:n kirjoitus sekä hänen AlfaTV:n AlfaStudio-ohjelman suorassa televisiolähetyksessä 21.2.2020 esittämänsä poliisitoimintaa koskevat väitteet. A:n on katsottu esittäneen julkisesti lukuisia valheellisia ja virheellisiä väitteitä ja jatkaneen tällaista menettelyä huolimatta aiemmin saamistaan kahdesta kirjallisesta varoituksesta.

KHO:2022:129

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments