Virkamiesoikeudellinen varoitus kumottiin kohtuuttoman myöhään annettuna

31.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Helsingin HAO:

Valtion virkamieslaki – Kirjallinen varoitus – Virheen korjaaminen – Kohtuullinen aika

Asiassa oli kysymys virkamiehelle annetusta varoituksesta
tilanteessa, jossa virkamiehelle saman menettelyn johdosta aikaisemmin
annettu varoitus oli virkamieslautakunnassa kumottu menettelyvirheen
perusteella. Virkamieslautakunta ei ollut tutkinut varoituksen
asiallisia edellytyksiä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin
huomioon se, että virkamieslautakunta ei ollut tutkinut kysymyksessä
olevan samoihin tosiseikkoihin perustuvan varoitusasian asiallisia
edellytyksiä, vaan päätöksen kumoaminen virkamieslautakunnassa on
perustunut yksinomaan varoituksen antamista koskeviin menettelyllisiin
seikkoihin, varoitusasian uudelleen käsittelyyn työnantajaviranomaisessa
ei ollut estettä. Asia oli olosuhteisiin nähden voitu käsitellä
työnantajaviranomaisessa myös ilman uutta kuulemista, kun otettiin
huomioon, ettei virkamieslautakunnan päätöksessä ollut puututtu jo
tapahtuneeseen kuulemiseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että
virkamiehen menettelyn ja nyt valituksenalaisella päätöksellä annetun
varoituksen välistä lähes kahdeksan kuukauden aikaa oli pidettävä
kohtuuttoman pitkänä aikana. Hallinto-oikeus otti huomioon myös sen,
että varoituksen perusteena olevien seikkojen määrittely ei ollut
edellyttänyt pitkää selvittelyaikaa. Valittajalle saman menettelyn
johdosta aikaisemmin annetun varoituksen kumoaminen
virkamieslautakunnassa työnantajan menettelyvirheen johdosta ei
vaikuttanut tähän kohtuusarviointiin. Valituksenalainen päätös, jolla
työnantajaviranomainen oli antanut varoituksen, oli kumottava.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments