Hovioikeus julkaisi ratkaisunsa, jolla asianajajan saama varoitus pysytettiin

23.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2016:6

Asianajaja
Valvonta
Kurinpidollinen seuraamus

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko B toiminut hyvän
asianajajatavan vastaisesti, kun hän on yhdessä yhtiön hallituksen
muiden jäsenten kanssa päättänyt esittää konkurssipesän
pesänhoitajaksi esteelliseksi osoittautunutta asianajajaa. Toiseksi
asiassa on kysymys siitä, onko B toiminut hyvän asianajajatavan
vastaisesti jättäessään varmistamatta sen, että panttaus oli
voimassa yleiseen velkojatahoon nähden sekä ilmoittaessaan
kantelijalle muun muassa, ettei hänen tiedossaan ollut ongelmia
panttauksen suhteen.

Tapaohjeiden 4.1 kohdan mukaan tehtävät on hoidettava
huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä
tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.

Tapaohjeiden 7.4 kohdan 1 momentin mukaan jos vastapuolella ei ole
omaa avustajaa, hänelle on tarvittaessa huomautettava, että
asianajajan tehtäviin ei kuulu vastapuolen etujen valvominen.
Lisäksi asianajajan on tarvittaessa neuvottava vastapuolta
käyttämään omaa asianajajaa. Saman kohdan 2 momentin mukaan
asianajaja ei saa johtaa vastapuolta harhaan antamalla tälle
tosiseikoista tai oikeussäännöksistä tietoja, jotka hän tietää
vääriksi.
= = =

Hovioikeus hyväksyy valvontalautakunnan päätöksestä ja Suomen
Asianajajaliiton hallituksen lausunnosta ilmenevillä perusteilla
johtopäätöksen, että B:n menettely on ollut hyvän
asianajajatavan vastaista. Hovioikeus toteaa lisäksi kohdan 3
osalta, että B on riidattomasti ollut tietoinen
pesänhoitajaehdokkaan esteellisyyden aiheuttaneista seikoista. Näin
ollen hänen on voitu katsoa menetelleen huolimattomasti
laiminlyödessään ottaa nämä seikat huomioon myötävaikuttaessaan
sittemmin esteelliseksi todetun henkilön esittämiseen
pesänhoitajaksi.

Valvontalautakunta on määrännyt B:lle seuraamuksena
varoituksen, mitä ei voida pitää kohtuuttomana. Aihetta
valvontalautakunnan ratkaisun muuttamiseen ei ole.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments