Generic filters
Exact matches only
3.10.2017 Oikeusuutiset

HS.fi: EU-tuomioistuimen presidentti varoittaa tiedustelulain­säädännön ongelmista – ”On olemassa riski, että terrorismin torjunnan nimissä tingitään perusarvoista

Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin mielestä jäsenvaltioiden pitäisi punnita hyvin huolellisesti tietoliikenteen laaja-alaista valvontaa. Lenaerts perustaa näkemyksensä tuomioistuimen kolmeen ratkaisuun vuosilta 2014–2016, joissa se on korostanut yksityisyyden suojan merkitystä Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/hs-fi-eu-tuomioistuimen-presidentti-varoittaa-tiedustelulain%c2%adsaadannon-ongelmista-on-olemassa-riski-etta-terrorismin-torjunnan-nimissa-tingitaan-perusarvoista/
8.9.2017 Oikeusuutiset

Laajenevien tiedustelutoimivaltuuksien vastapainoksi tarvitaan riippumaton ja tehokas valvontajärjestelmä

Lausunnot tiedustelulainsäädäntöluonnosten johdosta julkaistu – Tiedustelun laillisuusvalvontaa koskeva ehdotus sai lausuntokierroksella erittäin myönteisen vastaanoton. Vahvoilla toimivaltuuksilla varustettu tiedusteluvaltuutettu onkin mielestäni aivan keskeinen osa tiedusteluhankkeen kokonaisuutta ja edellytys turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksien laajentamiselle. Vahva laillisuusvalvoja takaa osaltaan yksilön oikeusturvan toteutumista, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen. Oikeusministeriön työryhmä ehdotti keväällä valmistuneessa mietinnössään, että siviili- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/laajenevien-tiedustelutoimivaltuuksien-vastapainoksi-tarvitaan-riippumaton-ja-tehokas-valvontajarjestelma/
4.9.2017 Oikeusuutiset

KKO:n lausunnot tiedustelulainsäädännöstä

Korkein oikeus korostaa, että tuomioistuimia ei tule käyttää salaisten pakkokeinojen hyväksyttävyyden tukena, jos sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuinten tietopohja eivät mahdollista todellista kontrollia. Yleispiirteinen lainsäädäntö ja puutteellinen tietopohja voivat johtaa näennäiskontrolliin. Ehdotuksen mukaan tiedustelutoimintaan liittyvät lupa-asiat keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen. Korkein oikeus pitää ehdotusta perusteltuna tuomioistuimen asiantuntemuksen turvaamiseksi. Tarvitaan kuitenkin myös muita…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kkon-lausunnot-tiedustelulainsaadannosta/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto sotilastiedustelulainsäädäntöä koskevasta mietinnöstä

Dnro 22/2017 Lausuntopyyntönne: 801/40.02.00/2015, 20.4.2017 LAUSUNTO TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN EHDOTUSTA SOTILASTIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) esittää sotilastiedustelun lainsäädäntöä valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Sotilastiedustelun tarkoitus on ehdotetun lain 3 §:ssä rajoitettu toisaalta tiedon hankkimiseen ja käsittelyyn (i) ulkoisista uhkista ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi ja (ii) puolustusvoimista annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-sotilastiedustelulainsaadantoa-koskevasta-mietinnosta/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
30.5.2017 Oikeusuutiset

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö valmistui

Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa tehokas ja riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus. Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö luovutettiin 29.5.2017 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolalle. Pääsihteeri asetti 23.12.2016 apulaispääsihteeri Timo Tuovisen johdolla toimineen virkamiestyöryhmän valmistelemaan siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan valvontajärjestelmään liittyvät eduskuntaa koskevat säädökset. Tiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tiedustelun-parlamentaarinen-valvonta-tyoryhman-mietinto-valmistui/
19.4.2017 Oikeusuutiset

Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa tehokas tiedonsaanti kyseisistä uhkista ja näin tukea valtion ylimmän johdon päätöksentekoa sekä varmistaa sen perustuminen oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tiedustelumietinnot-luovutettiin-ministereille/
19.4.2017 Oikeusuutiset

OM:n työryhmän mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta

Tiedusteluvaltuutettu uudeksi lainvalvontaviranomaiseksi Oikeusministeriö asetti 17.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Eduskunnan pääsihteeri asetti 23.12.2016 eduskunnan kanslian sisäisen työryhmän valmistelemaan tiedustelutoiminnan parlamentaarista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/omn-tyoryhman-mietinto-tiedustelutoiminnan-valvonnasta/
24.8.2016 Oikeusuutiset

Velkaa koskeva tiedustelu ulosottovirastosta ei ollut vanhentumisen katkaiseva velan tunnustamistoimi

KKO:2016:50 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Siirtymäsäännös Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/velkaa-koskeva-tiedustelu-ulosottovirastosta-ei-ollut-vanhentumisen-katkaiseva-velan-tunnustamistoimi/