OM:n työryhmän mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta

19.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tiedusteluvaltuutettu uudeksi lainvalvontaviranomaiseksi

Oikeusministeriö asetti 17.10.2016
työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen
seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja
sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi.
Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta
että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta. Työryhmän tuli
laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Eduskunnan
pääsihteeri asetti 23.12.2016 eduskunnan kanslian sisäisen työryhmän
valmistelemaan tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa koskevaa
sääntelyä. Oikeusministeriö tarkisti 9.2.2017 oman työryhmänsä
asettamispäätöstä siten, että työryhmän tehtävä rajattiin
tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa koskevan sääntelyn valmisteluun.
Eduskunnan kanslian työryhmän työn valmistuttua ehdotukset sovitetaan
yhteen asianmukaisella tavalla.

Työryhmä ehdottaa
tiedustelutoiminnan valvonnasta annettavan lain säätämistä.
Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtisi uusi viranomainen,
tiedusteluvaltuutettu. Tiedusteluvaltuutettu toimisi
tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan
itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa
tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.
Tiedusteluvaltuutetulla olisi vahva asema ja tehokkaat toimivaltuudet
laillisuusvalvonnassa. Lisäksi laissa huolehdittaisiin yksilön
oikeusaseman turvaamisesta tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnassa.

Tiedustelutoiminnan valvonta. Työryhmän mietintö

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments