Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö valmistui

30.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa tehokas ja riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus.

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö
luovutettiin 29.5.2017 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolalle.
Pääsihteeri asetti 23.12.2016 apulaispääsihteeri Timo Tuovisen johdolla
toimineen virkamiestyöryhmän valmistelemaan siviili- ja
sotilastiedustelutoiminnan valvontajärjestelmään liittyvät eduskuntaa
koskevat säädökset. Tiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta on
olennainen osa tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan järjestämistä
uutta siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä ja
tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksien laajentumista vastaavalle
tasolle. Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun
laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa sellainen tehokas ja
riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus, joka
vastaa perusoikeussuojan ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten
asettamia vaatimuksia.

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista
valvontaa varten ehdotetaan perustettavaksi uusi
tiedusteluvalvontavaliokunta -niminen erikoisvaliokunta, jossa olisi 11
jäsentä. Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä olisi arvioida
tiedustelutoiminnan painopisteitä sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta
ja tehokkuutta sekä valvoa ja edistää lainmukaisuutta ja perus- ja
ihmisoikeuksien noudattamista tiedustelutoiminnassa. Valiokunnalle
ehdotetaan laajoja tiedonsaantioikeuksia ja toimivaltuuksia.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan
toiminnan järjestäminen edellyttää muutoksia paitsi eduskunnan
työjärjestykseen myös oikeusministeriön työryhmässä valmisteltuun
ehdotukseen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta. 

Työjärjestykseen
ehdotetaan lisättäväksi säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan
jäsenmäärästä, tehtävistä ja vireillepano-oikeudesta. Lisäksi ehdotetaan
säännöksiä tiedusteluvalvontavaliokunnan toimintaan liittyvästä
erityisestä salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan asiakirjat olisivat salassa pidettäviä,
jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta merkittävää
vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaaranna kansallista
turvallisuutta. Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen ehdotetaan
lisättäväksi myös valiokunta-asiakirjojen yleisiin
salassapitoperusteisiin.

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskevaan
lakiehdotukseen työryhmä ehdottaa otettavaksi säännökset
tiedusteluvalvontavaliokunnan laajasta tiedonsaantioikeudesta sekä
tiedusteluvalvontavaliokunnan ja tiedusteluvaltuutetun yhteistyöstä. 

Virkamiestyöryhmän ehdotus esitellään 30.5.2017 puhemiesneuvostolle, joka päättää jatkotoimista.

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments