Generic filters
Exact matches only
30.5.2024 Oikeusuutiset

Lakiosaperilliselle ei ollut annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä notaarin leimoin Espanjassa vahvistetusta testamentin jäljennöksestä – tiedoksianto ei ollut lain mukainen

KKO:2024:33 Perintökaari – Testamentti – Testamentin tiedoksianto Suomen kansalainen X oli tehnyt asuinpaikkavaltiossaan Espanjassa testamentin, jossa hän oli määrännyt, että perimykseen sovelletaan Suomen lakia. Julkinen notaari oli vahvistanut testamentin ja rekisteröinyt sen Espanjan oikeusministeriön alaiseen rekisteriin. X:n kuoltua testamentinsaajien saatavilla ei Espanjassa noudatetun käytännön mukaisesti ollut alkuperäistä testamenttia vaan julkisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lakiosaperilliselle-ei-ollut-annettu-oikeaksi-todistettua-jaljennosta-notaarin-leimoin-espanjassa-vahvistetusta-testamentin-jaljennoksesta-tiedoksianto-ei-ollut-lain-mukainen/
17.5.2024 Oikeusuutiset

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista halutaan helpottaa

Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.  Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen. Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/osakehuoneiston-hallintaanottoa-koskevien-tiedoksiantojen-toimittamista-halutaan-helpottaa/
9.8.2023 Oikeusuutiset

EOA: Onko asianajajalla oikeus saada päämiestään koskeva päätös sähköpostilla ennen sen todisteellista tiedoksiantoa?

Asianajaja arvosteli kantelijan asiamiehenä Maahanmuuttovirastoa siitä, että se ei ollut toimittanut asianajajalle hänen pyytämäänsä Maahanmuuttoviraston päätöstä sähköpostitse. Päätös liittyi pian alkavaksi ilmoitettuun oikeudenkäyntiin, johon liittyen syntyi kiireellinen tarve saada kyseinen päätös. Kantelun mukaan: ”Virasto ei kolmesta pyynnöstä huolimatta toimittanut sitä ja tänään 12.10.2022 antamassaan vastauksessa sanoo, “ettei voi” ja ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/eoa-onko-asianajajalla-oikeus-saada-paamiestaan-koseva-paatos-sahkopostilla-ennen-sen-todisteellista-tiedoksiantoa/
4.5.2022 Oikeusuutiset

KKO antoi tuomarille varoituksen kun tämä oli tuominnut rangaistuksen ennen haasteen tiedoksiantoa vanhentuneen syytteen perusteella

KKO:2022:31 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Tuomari – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen Käräjätuomari oli laiminlyönyt antaa haasteen rikosasiassa joutuisasti, minkä vuoksi syyteoikeus oli vanhentunut ennen haasteen tiedoksiantoa. Tämän jälkeen käräjätuomari oli tuominnut vastaajan vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka syyteoikeus oli vanhentunut. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/kko-antoi-tuomarille-varoituksen-kun-tama-oli-tuominnut-rangaistuksen-ennen-haasteen-tiedoksiantoa-vanhentuneen-syytteen-perusteella/
20.7.2017 Oikeusuutiset

Pysäköintivirhemaksun korottaminen edellyttää päätöksen erillistä tiedoksiantoa

Itä-Suomen HAO: Perustevalitus – Pysäköintivirhemaksu – Korotus – Tiedoksisaanti A:lle oli 10.8.2016 lähetetty 50 euron suuruista pysäköintivirhemaksua koskeva maksuvaatimus 14 eurolla korotettuna, koska hän ei ollut maksanut pysäköintivirhemaksua pysäköinnin valvonnasta annetun lain 17 §:n 1 momentissa säädetyn 30 päivän kuluessa. A oli tämän jälkeen maksanut kaupungille pysäköintivirhemaksun 50 euroa, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/pysakointivirhemaksun-korottaminen-edellyttaa-paatoksen-erillista-tiedoksiantoa/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden päätös lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta tulee antaa todisteellisesti tiedoksi vanhemmalle

KHO:2024:86 Päätöksen tiedoksianto – Hallinto-oikeuden päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Hallinto-oikeus oli hylännyt sijaishuollossa olevan lapsen vanhemman valituksen viranomaisen päätöksestä, jolla oli rajoitettu lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempaansa. Lapsen vanhempi ei ollut käyttänyt hallinto-oikeudessa asiamiestä. Hallinto-oikeuden päätös olisi tullut antaa hänelle todisteellisesti tiedoksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/hallinto-oikeuden-paatos-lapsen-yhteydenpidon-rajoittamisesta-tulee-antaa-todisteellisesti-tiedoksi-vanhemmalle/
16.4.2024 Lausunnot

Lausunto asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-20   Lausuntopyyntönne: VN/36659/2023, 18.3.2024 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN AJANTASAISTAMISEKSI ASETETUN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ – HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTTAMISESTA (OSAKEHUONEISTON HALLINTAANOTTO, TIEDOKSIANNOT)   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1. Yleiset kommenttinne esitysluonnoksesta:   Asianajajaliitto pitää esitysluonnoksen ehdotuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-asunto-osakeyhtiolain-ajantasaistamiseksi-asetetun-tyoryhman-valimietinnosta/
27.1.2024 Oikeusuutiset

VakO: Päätöksen sähköistä tiedoksiantamista koskeva säännös soveltuu myös tiedonantamiseen eläkelaitokselle

VakO: Työeläke – Valituksen tutkiminen – Päätöksen tiedoksisaanti – Tavallinen sähköinen tiedoksianto – Muutoksenhakuaika Kun muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi tavallisena sähköisenä tiedoksiantona, tiedoksiannon on katsottava tapahtuvan aikaisintaan 3. päivänä viestin lähettämisestä myös, kun kysymys on tiedoksiannosta viranomaiselle. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa ei ole tavallisen sähköisen tiedoksiannon osalta säädetty erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/vako-paatoksen-sahkoista-tiedoksiantamista-koskeva-saannos-soveltuu-myos-tiedonantamiseen-elakelaitokselle/
5.1.2024 Oikeusuutiset

Työryhmä päivittämään asunto-osakeyhtiölakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Samalla asetetaan myös seurantaryhmä tukemaan työryhmän työtä. Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tyoryhma-paivittamaan-asunto-osakeyhtiolakia/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Kysymys valitusajan alkamisesta oli ratkaistava valittajan eduksi, kun valitusosoitus oli epäelvä

Tu­run HAO: Päätöksen tiedoksisaanti – todisteellinen tiedoksianto – sähköinen tiedoksianto – valitusajan alkaminen – puutteellinen valitusosoitus Valituksen kohteena ollut Maahanmuuttoviraston päätös oli annettu valittajalle tiedoksi todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona Enter Finland -asiointipalvelussa. Asiassa oli ratkaistavana, milloin tiedoksiannon katsottiin tapahtuneen ja valitusajan alkaneen, kun otettiin huomioon valituksenalaiseen päätökseen liitetty valitusosoitus sekä tiedot,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kysymys-valitusajan-alkamisesta-oli-ratkaistava-valittajan-eduksi-kun-valitusosoitus-oli-epaelva/