Lausunto asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä

16.4.2024 | Lausunnot

Oikeusministeriölle
 
Dnro L2024-20
 
Lausuntopyyntönne: VN/36659/2023, 18.3.2024
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN AJANTASAISTAMISEKSI ASETETUN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ – HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTTAMISESTA (OSAKEHUONEISTON HALLINTAANOTTO, TIEDOKSIANNOT)
 
Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 
 
1. Yleiset kommenttinne esitysluonnoksesta:
 
Asianajajaliitto pitää esitysluonnoksen ehdotuksia ja muutoksia yleisesti kannatettavina.
 
2. Kommenttinne esityksen yleisperusteluista (Asian tausta ja valmistelu, Nykytila, Nykytilan arviointi, Tavoitteet, Ehdotukset ja niiden vaikutukset, Muut toteuttamisvaihtoehdot, Voimaantulo, Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys):
 
Asianajajaliitto pitää esitysluonnoksen ehdotuksia ja muutoksia kannatettavina.
 
3 a) Arvionne hallintaanottoa koskevan varoituksen ja päätöksen tiedoksiantotapaa koskevasta ehdotuksesta (AYOL 8 luvun 3 §):
 
Asianajajaliitto kannattaa ehdotusta.
 
3 b) Perustelut/kommentit (ml. huomiot ehdotuksen säännöskohtaisista perusteluista):
 
Asianajajaliitto pitää lisäystä perusteltuna.
 
4 a) Arvionne hallintaanottopäätöksen tiedoksiannon määräaikaa koskevasta ehdotuksesta (AOYL 8 luvun 4 §):
 
Asianajajaliitto kannattaa ehdotusta.
 
4 b) Perustelut/kommentit (ml. huomiot ehdotuksen säännöskohtaisista perusteluista):
 
Asianajajaliitto pitää täsmennystä perusteltuna. Huomioiden menettely, tiedoksiannon hakemisen 60 päivän aikaa voidaan pitää perusteltuna. 
 
5 a) Arvionne haasteen tiedoksiantoa hallintaanottopäätöksen täytäntöönpanoa koskevassa häätöoikeudenkäynnissä koskevasta ehdotuksesta (AOYL 8 luvun 5 §):
 
Asianajajaliitto kannattaa ehdotusta.
 
5 b) Perustelut/kommentit (ml. huomiot ehdotuksen säännöskohtaisista perusteluista):
 
Asianajajaliitto pitää lisäystä perusteltuna.
 
6. Muut kommentit:
 
Asianajajaliitolla ei ole muilta osin lausuttavaa esityksiin. 
 
 
Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 2024
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Niko Jakobsson
Pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Eljas Vesterbacka, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmässä.