Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.8.2019 Oikeusuutiset

NYT: Tanskassa arvioidaan 10.000 vanhaa tuomiota virheellisten televalvontatietojen johdosta

The New York Times: Flaws in Cellphone Evidence Prompt Review of 10,000 Verdicts in Denmark The authorities in Denmark say they plan to review over 10,000 court verdicts because of errors in cellphone tracking data offered as evidence. The country’s director of public prosecutions on Monday also ordered a two-month…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/nyt-tanskassa-arvioidaan-10-000-vanhaa-tuomiota-virheellisten-televalvontatietojen-johdosta/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Poliisille ja käräjätuomarille moitteet virheellisestä menettelystä televalvonta-asiassa

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyn virheellisyyttä vakavampana kuin poliisin. Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä televalvontaluvan myöntämisessä. Lisäksi hän kiinnitti tutkinnanjohtajan vakavaa huomiota televalvontaa koskevien säännösten noudattamiseen. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt kahden salakuljetuksesta epäillyn osalta käräjäoikeudelle televalvontaa koskeneet vaatimukset. Käräjäoikeus oli ratkaissut kyseiset asiat vaatimusten mukaisesti myöntäen luvat kohdistaa televalvontaa kysymyksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/poliisille-ja-karajatuomarille-moitteet-virheellisesta-menettelysta-televalvonta-asiassa/
4.12.2015 Oikeusuutiset

Salainen televalvonta rikkoi ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa

EIT:n yksimielinen suuri jaosto katsoi lainsäädännön, joka mahdollistaa puheluiden tarkkailun ilman kunnollisia oikeussuojakeinoja, loukanneen valittajan oikeutta luottamuksellisen viestintään. The case concerned the system of secret interception of mobile telephone communications in Russia. The applicant, an editor-in-chief of a publishing company, complained in particular that mobile network operators in Russia were…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/salainen-televalvonta-rikkoi-ihmisoikeussopimuksen-8-artiklaa/
14.3.2013 Oikeusuutiset

SM: Poliisi voi jatkossa hyödyntää televalvontaa laajemmin

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uuden poliisilain muutoksista Laki tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Muutosehdotukset liittyvät muun muassa televalvontaan liittyviin säädöksiin. Tavoitteena on saattaa poliisilain säännökset yhdenmukaisiksi samaan aikaan voimaan tulevan pakkokeinolain kanssa ja vähentää tulkinnanvaraisuutta lakien välillä. Lakeihin ehdotetut muutokset on valmisteltu yhteistyössä sisä- ja oikeusministeriön kesken. Esityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/sm-poliisi-voi-jatkossa-hyodyntaa-televalvontaa-laajemmin/
18.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Poliisin haalarikameratoiminnassa oikeudellisia ongelmia

Kantelija arvosteli Poliisihallituksen 18.2.2021 antamaa ohjetta ”Poliisitehtävien kuvaaminen haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella”, POL-2020-81108. Kantelijan arvostelu kohdistui siihen, että ohjeen mukaan ”kameraa kantava poliisi saa itse päättää, mikä materiaali säilytetään”. EOA Jääskeläinen: Poliisitoimintayksikön mukaan lähtökohta haalarikameran tallenteen käsittelyssä on se, että poliisitehtävällä kuvattu tieto on poliisimiehen muistiinpano – eikä siten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-poliisin-haalarikameratoiminnassa-oikeudellisia-ongelmia/
7.9.2022 Oikeusuutiset

Maalittamisen rangaistavuutta selvitetty

Oikeusministeriössä on selvitetty, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Arvioinnin perusteella maalittamisen säätämiselle erikseen rangaistavaksi on löydettävissä perusteita. Rikoslainsäädännön täydentämisen tarvetta ja mahdollisuuksia on arvioitu muun muassa sananvapauden ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Arviomuistioon sisältyvän lakiluonnoksen mukaan rangaistavaksi tulisi maalittamisen käynnistäminen ja siihen osallistuminen. Rangaistukseksi määrättäisiin sakkoa tai enintään yksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/maalittamisen-rangaistavuutta-selvitetty/
16.12.2020 Oikeusuutiset

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa Kor­kein oi­keus on tuo­min­nut Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen huu­me­ri­ko­syk­si­kön ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li­na toi­mi­neen R:n useis­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sis­ta ja yh­des­tä vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vii­den kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Van­keus­ran­gais­tus on eh­dol­li­nen. Helsingin hovioikeus oli aiemmin tuominnut R:n asiassa sakkorangaistukseen, mutta hylännyt syyttäjän vaatimuksen R:n viraltapanosta. KKO:ssa syyttäjä vaati, että sakkorangaistus kovennetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kko-kovensi-rikosylikonstaapelille-maarattya-rangaistusta-ns-tynnyrihuumejutussa/
13.12.2018 Oikeusuutiset

KKO purki väärään ilmiantoon perustuneen tuomion

Väitetyn rikoksen uhrina ollut nainen kertoi vuosia myöhemmin poliisille ja myöhemmin tuomioistuimessa, ettei tuomittu ollutkaan tehnyt hänen syykseen luettuja rikoksia. Korkein oikeus on purkanut väärään ilmiantoon perustuneen tuomion sekä hylännyt syytteen raiskauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Käräjä- ja hovioikeus olivat tuominneet syytetyn yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kko-purki-vaaraan-ilmiantoon-perustuneen-tuomion/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/