SM: Poliisi voi jatkossa hyödyntää televalvontaa laajemmin

14.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uuden poliisilain muutoksista

Laki tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Muutosehdotukset liittyvät muun muassa televalvontaan liittyviin säädöksiin.

Tavoitteena on saattaa poliisilain säännökset yhdenmukaisiksi samaan
aikaan voimaan tulevan pakkokeinolain kanssa ja vähentää
tulkinnanvaraisuutta lakien välillä. Lakeihin ehdotetut muutokset on
valmisteltu yhteistyössä sisä- ja oikeusministeriön kesken.

Esityksen mukaan poliisi voisi jatkossa hyödyntää televalvontaa
rikoksen estämiseksi jos henkilön voidaan olettaa syyllistyvän lapsen
houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming).
Televalvonnalla tarkoitetaan muun muassa tunnistamis- tai
sijaintitietojen hank-kimista esimerkiksi matkapuhelimista tai
tietokoneista sekä osoitteen tai laitteen käytön tilapäistä estämistä.

Esityksen mukaan ylimääräistä tietoa saisi jatkossa käyttää myös jos
rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta
vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa
olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen
tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn
yhteydessä. Voimassa olevassa laissa ei säädetä ylimääräisen tiedon
käyttämisestä.

Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla,
tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua
tietoa, joka ei liity rikokseen tai vaaran torjumiseen. Ylimääräisestä
tiedosta on kyse myös silloin jos saatu tieto koskee muuta rikosta kuin
sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten lupa tai päätös salaisen
tiedonhankintakeinon käyttämiseen on annettu.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments