Generic filters
Exact matches only
20.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden tehtävään ei kuulu arvioida voidaanko seurakunnan tiloja käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

Hel­sin­gin HAO: Kirkollisvalitus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Seurakunnan tilojen käyttö – Sallittu käyttötarkoitus – Uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys – Kirkkolaissa tarkoitettu lainvastaisuus – Seurakuntaneuvoston toimivalta – Harkintavalta Asiassa oli kysymys seurakunnan tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen ja muualla solmittujen avioliittojen siunaamiseen. Hallinto-oikeus totesi, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-tehtavaan-ei-kuulu-arvioida-voidaanko-seurakunnan-tiloja-kayttaa-samaa-sukupuolta-olevien-parien-vihkimiseen/
18.9.2020 Oikeusuutiset

KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen papille, joka oli vihkinyt samaa sukupuolta olevat avioliittoon

KHO:2020:97 Kirkollisasia – Avioliittolain muutos – Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen avioliittoon – Pappisviran velvollisuuksien ja pappislupauksen vastaisuus – Varoituksen antaminen Avioliittolakia muutettiin 1.3.2017 voimaan tulleella lailla siten, että avioliittoon voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt. Pastori A oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon avioliittolain muutoksen jälkeen. Asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-tuomiokapituli-sai-antaa-varoituksen-papille-joka-oli-vihkinyt-samaa-sukupuolta-olevat-avioliittoon/
26.6.2019 Oikeusuutiset

Papille annettu varoitus kumottiin. Kirkolla ei säänneltyä kantaa samaa sukupuolta olevien vihkimiseen

Pohjois-Suomen HAO: kirjallinen varoitus – pappi – avioliittoon vihkiminen – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – kirkon avioliittokäsitys – pappisviran velvollisuudet – pappislupaus – sukupuolineutraali avioliittolaki Asiassa oli kysymys siitä, oliko tuomiokapituli voinut antaa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon 5.8.2017 vihkineelle papille kirjallisen varoituksen toimimisesta kirkkolain 5 luvun 3 §:n 3 momentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/papille-annettu-varoitus-kumottiin-kirkolla-ei-saanneltya-kantaa-samaa-sukupuolta-olevien-vihkimiseen/
12.2.2017 Oikeusuutiset

Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin. Siviilivihkimisessä noudatettava vihkikaava muuttuu sukupuolineutraaliin muotoon siten, että sanojen “aviovaimo” ja “aviomies” asemesta käytetään sanaa “aviopuoliso”. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/avioliittolain-muutoksen-myota-myos-muita-lainmuutoksia/
15.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017 Hallitus on tänään 15.10. antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin. Nyt…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-avioliittolain-edellyttamia-lainmuutoksia-koskeva-esitys-eduskunnalle/
26.6.2015 Oikeusuutiset

Yhdysvaltain Supreme Court: Samaa sukupuolta olevien avioliitot perustuslaissa taattu oikeus

Yhdysvaltain korkein oikeus (Supreme Court) on tänään antanut merkittävän ennakkopäätöksen, jossa se katsoi perustuslain 14 lisäyksessä (Amendment) taatun, että a) osavaltioiden tulee myöntää vihkitodistus samaa sukupuolta oleville ja b) osavaltioiden tulee hyväksyä toisessa osavaltiossa solmittu aviolitto samaa sukupuolta olevien kesken. Ratkaisu on luonnollisesti tasa-arvoista avioliittoa kannattaville suuri voitto Yhdysvalloissa. Supreme…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/yhdysvaltain-supreme-court-samaa-sukupuolta-olevien-avioliitot-perustuslaissa-taattu-oikeus/
5.6.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio unionin kansalaisten ja perheenjäsenten oleskeluvapaudesta

Unionin kansalaisten ja näiden perheenjäsenten oleskeluvapautta koskevissa unionin oikeuden säännöksissä tarkoitettu aviopuolison käsite kattaa samaa sukupuolta olevat aviopuolisot Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Curtea Constituţională (perustuslakituomioistuin, Romania) Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-unionin-kansalaisten-ja-perheenjasenten-oleskeluvapaudesta/
11.1.2018 Oikeusuutiset

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Direktiivi 2004/38/EY – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto – Avioliiton tunnustamatta jättäminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa – 3 artikla – Muun perheenjäsenen käsite – 7 artikla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/julkiasiamiehen-ratkaisuehdotus-henkiloiden-vapaata-liikkuvuutta-koskevassa-asiassa/
5.12.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus sosiaaliturvaa koskevassa asiassa.

Ennakkoratkaisupyyntö – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – Kieltäytyminen myöntämästä valtion vanhuuseläkettä 60-vuotiaalle leikkauksella miehestä naiseksi muutetulle transsukupuoliselle henkilölle – Edellytykset sukupuolen vaihtamisen vahvistamiselle – Aiemman avioliiton mitätöimisvelvollisuutta koskeva edellytys 1.        MB on transsukupuolinen henkilö, jonka sukupuoli on korjattu miehestä naiseksi. Hän on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa/
6.5.2015 Oikeusuutiset

STM: Translainsäädäntöä pohtinut työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä pohtinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa, jossa esitetään luonnos hallituksen esitykseksi uudesta translaista Muutosehdotukset perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle antamaan suositukseen. Lisäksi työryhmä on selvittänyt muut translain muutostarpeet. Työryhmä ehdottaa toimeksiantonsa mukaisesti, että lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksinä poistetaan translaista. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että jatkossa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/stm-translainsaadantoa-pohtinut-tyoryhma-sai-ehdotuksensa-valmiiksi/