Eu:n tuomioistuimen tuomio unionin kansalaisten ja perheenjäsenten oleskeluvapaudesta

5.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin kansalaisten ja näiden perheenjäsenten oleskeluvapautta koskevissa unionin oikeuden säännöksissä tarkoitettu aviopuolison käsite kattaa samaa sukupuolta olevat aviopuolisot

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt 
Curtea Constituţională (perustuslakituomioistuin, Romania)

Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY)
N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77) 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdan,
3 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a ja b alakohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on
esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Relu Adrian Coman ja Robert
Clabourn Hamilton sekä Asociaţia Accept (jäljempänä yhdessä Coman ym.) ja
toisaalta Inspectoratul General pentru Imigrări (maahanmuuttoasioista vastaava
pääosasto, Romania; jäljempänä maahanmuuttoasioiden pääosasto) ja Ministerul
Afacerilor Interne (sisäasiainministeriö, Romania) ja joka koskee pyyntöä saada
tieto edellytyksistä, joilla Hamiltonille myönnetään oikeus oleskella Romaniassa
yli kolme kuukautta.

Unionin tuomioistuin
(suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kun unionin kansalainen on käyttänyt
liikkumisvapauttaan siirtymällä muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jonka
kansalainen hän on, ja oleskelemalla siellä tosiasiallisesti Euroopan unionin
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella
vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja
direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY,
75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 1 kohdassa
säädettyjen edellytysten mukaisesti ja on kehittänyt tai lujittanut tässä
yhteydessä perhe-elämää sellaisen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, joka
on kolmannen valtion kansalainen ja jonka kanssa hän on solminut laillisesti
avioliiton vastaanottavassa jäsenvaltiossa, SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltion, jonka
kansalaisuus unionin kansalaisella on, toimivaltaiset viranomaiset epäävät
kyseiseltä kolmannen valtion kansalaiselta oleskeluoikeuden tämän jäsenvaltion
alueella sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion oikeudessa ei
mahdollisteta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välistä avioliittoa.

2)      SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten,
että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa kolmannen valtion
kansalaisella, joka on samaa sukupuolta kuin unionin kansalainen ja jonka
avioliitto tämän viimeksi mainitun kanssa on solmittu jossakin jäsenvaltiossa
tämän valtion oikeuden mukaisesti, on oikeus oleskella yli kolme kuukautta sen
jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on. Tälle
johdetulle oleskeluoikeudelle ei voida asettaa ankarampia edellytyksiä kuin ne,
joista säädetään direktiivin 2004/38 7 artiklassa.

Linkki asiaan C-673/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments