Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

11.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Direktiivi 2004/38/EY – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto – Avioliiton tunnustamatta jättäminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa – 3 artikla – Muun perheenjäsenen käsite – 7 artikla – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 21 artikla

 Ennakkoratkaisupyynnön on tehnyt  Curtea Constituţională (perustuslakituomioistuin, Romania

1.        Ennakkoratkaisupyyntö
koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY,
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY,
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(2) 2 artiklan 2 alakohdan a alakohtaa, 3 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a ja b alakohtaa sekä 7 artiklan 2 kohtaa.

2.        Unionin
tuomioistuimella on ensimmäisen kerran tilaisuus ottaa kantaa
direktiivissä 2004/38 tarkoitetun aviopuolison käsitteeseen kahden
miehen välillä solmitun avioliiton yhteydessä. Tehtävä on hankala, sillä
jos tarkastellaan avioliittoa oikeudellisena instituutiona
Euroopan unionin kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen rajatussa
erityisessä tilanteessa, aviopuolison käsitteelle hyväksyttävä
määritelmä koskettaa väistämättä asianomaisten miesten ja naisten
identiteettiä sinänsä – ja siten heidän ihmisarvoaan – mutta myös
unionin kansalaisten henkilökohtaista ja yhteiskunnallista suhtautumista
avioliittoon, mikä voi vaihdella henkilöstä toiseen ja jäsenvaltiosta
toiseen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Curtea
Constituţionalăn esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin

1)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 alakohdan a alakohtaa on tulkittava
siten, että aviopuolison käsitettä sovelletaan Euroopan unionin
kansalaisen kanssa avioituneeseen, tämän kanssa samaa sukupuolta olevaan
kolmannen valtion kansalaiseen.

2)      Direktiivin
2004/38 3 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten,
että unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevalla aviopuolisolla, joka
tulee kyseisen unionin kansalaisen mukana toisen jäsenvaltion alueelle,
on oikeus oleskella siellä yli kolmen kuukauden ajan edellyttäen, että
tämä unionin kansalainen täyttää tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdan
a, b tai c alakohdan edellytykset.

SEUT
21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa
unionin kansalainen on kehittänyt tai lujittanut perhe-elämää kolmannen
valtion kansalaisen kanssa oleskellessaan tosiasiallisesti muussa
jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalainen hän on, direktiivin 2004/38
säännöksiä sovelletaan analogisesti, kun kyseinen unionin kansalainen
palaa kyseisen perheenjäsenensä kanssa lähtöjäsenvaltioonsa. Tässä
tilanteessa edellytykset, joilla kolmannen valtion kansalaiselle, joka
on samaa sukupuolta olevan unionin kansalaisen aviopuoliso, myönnetään
yli kolmen kuukauden pituinen oleskeluoikeus, eivät lähtökohtaisesti
saisi olla tiukempia kuin edellytykset, joista direktiivin 2004/38
7 artiklan 2 kohdassa säädetään.

3)      Direktiivin
2004/38 3 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että sitä voidaan
soveltaa unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevaan aviopuolisoon,
joka on kolmannen valtion kansalainen ja avioitunut unionin kansalaisen
kanssa jonkin jäsenvaltion lain mukaisesti, joko ”muuna perheenjäsenenä”
tai ”kumppanina, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti
todistetussa pysyvässä suhteessa”.

4)      Direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että

–        siinä
ei velvoiteta jäsenvaltioita myöntämään oleskeluoikeutta yli kolmen
kuukauden ajaksi alueellaan samaa sukupuolta olevan unionin kansalaisen
kanssa laillisesti avioituneelle kolmannen valtion kansalaiselle

–        jäsenvaltioiden
on kuitenkin huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö sisältää
perusteet, joiden nojalla kyseinen kansalainen voi saada maahantuloa ja
maassa oleskelua koskevasta hakemuksestaan päätöksen, joka perustuu
hänen olosuhteidensa tutkimiseen laajasti, ja kielteinen päätös on
perusteltava

–        vaikka
jäsenvaltioilla on laaja harkintavalta näitä perusteita valitessaan,
niiden on kuitenkin oltava yhteensopivia ilmaisun ”helpottaa”
tavanomaisen merkityksen kanssa, eikä niillä saa viedä säännökseltä sen
tehokasta vaikutusta, ja

–        maahantuloa
ja maassa oleskelua koskevan hakemuksen epääminen ei voi missään
tapauksessa perustua kyseisen henkilön sukupuoliseen suuntautumiseen.

Linkki asiaan C-673/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments