Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.11.2018 Oikeusuutiset

Vaikeasti kehitysvammaista ei tarvinnut erikseen kuulla vanhempiensa valituksen johdosta lastensuojeluasiassa

KHO:2018:159 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys A:n ja B:n lapsen, nykyään 16-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan valituksen käsittelystä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajina olivat huoltajat A ja B. C:llä oli todettu vaikea-asteinen kehitysvamma ja autismi.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vaikeasti-kehitysvammaista-ei-tarvinnut-erikseen-kuulla-vanhempiensa-valituksen-johdosta-lastensuojeluasiassa/
17.11.2018 Oikeusuutiset

14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

KHO:2018:156 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/14-vuotiaan-pyytama-suullinen-kasittely-olisi-tullut-jarjestaa-hallinto-oikeuden-kasittelemassa-lastensuojeluasiassa/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Poliisilaitos voi hakea sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi

KKO:2018:73 Sakko – Sakkomääräys Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Puhevalta Poliisilaitoksen poliisilakimiehen ja poliisiylitarkastajan allekirjoittamassa hakemuksessa pyydettiin sanotun poliisilaitoksen poliisimiehen antaman lainvoimaisen sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että oikeus hakea sakkomääräyksen purkua oli sen antaneen poliisimiehen ohella poliisilaitoksella, jossa poliisimies on ratkaisun tehdessään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/poliisilaitos-voi-hakea-sakkomaarayksen-purkamista-sakotetun-eduksi/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Asianajotoimiston laskun maksamista ei voitu kyseenalaistaa kunnallisvalituksella

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus, asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen Vaikka asianajopalvelujen hankintaan liittyvä päätöksenteko kunnassa olisi ollut valituksessa tarkoitetulla tavalla virheellistä, ei tästä vielä seuraa, että asianajajalle annettu toimeksianto ei sitoisi kuntaa. Kunnanjohtajalla on kuntalain mukaan oikeus käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtajan voidaan tämän vuoksi katsoa olevan sellaisessa asemassa, johon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/asianajotoimiston-laskun-maksamista-ei-voitu-kyseenalaistaa-kunnallisvalituksella/
9.4.2018 Oikeusuutiset

Kihlakunnansyyttäjän suoraan KKO:lle lähettämä ennakkopäätösvalitus jätettiin tutkimatta

KKO:2018:28 Syyttäjä Muutoksenhaku Puhevalta Kihlakunnansyyttäjän ennakkopäätösvalitusta käräjäoikeuden päätöksestä ei ollut lähetetty valtakunnansyyttäjänviraston kautta, vaan se oli toimitettu käräjäoikeuden kautta suoraan Korkeimmalle oikeudelle. Kysymys syyttäjän puhevallan käyttämisestä Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) KKO:2018:28

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kihlakunnansyyttajan-suoraan-kkolle-lahettama-ennakkopaatosvalitus-jatettiin-tutkimatta/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Ansionmenetys – Konkurssi Kysymys siitä, oliko luonnollisen henkilön A:n konkurssipesä voinut hakea rikosvahinkolain nojalla korvausta A:lle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. *** Vakuutusoikeus toteaa, että A on luonnollisena henkilönä joutunut 4.9.2011 tapahtuneen rikoksen kohteeksi. Sikäli kuin A:lle on rikoksen johdosta aiheutunut ansionmenetystä, kyse on näin ollen rikosvahinkolain nojalla korvattavasta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/konkurssipesa-on-voinut-hakea-ansionmenetyksen-korvaamista-valtiokonttorilta/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä oli rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riippunut siitä, oliko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/vilpillinen-mieli-oli-tavaramerkin-rekisterointiesteena-ehdoton/
14.8.2017 Oikeusuutiset

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vasta hallinto-oikeudessa esittämät perusteet olisi tullut tutkia

KHO:2017:128 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa Asiassa oli kysymys siitä, oliko A (FI) LLC:llä (jäljempänä A) oikeus vähentää omistajilta ottamista mezzanine-lainoista maksetut korot. A ei ollut ilmoittanut korkoja eikä vaatinut niitä vähennettäväksi yhtiön verovuosilta 2005–2010 antamissa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/veronsaajien-oikeudenvalvontayksikon-vasta-hallinto-oikeudessa-esittamat-perusteet-olisi-tullut-tutkia/
9.8.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen – Puhevalta Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/alaikaisella-oikeus-saada-julkista-oikeusapua-kun-hanen-huoltajansa-olivat-valittaneet-lapsen-vammaispalvelulain-mukaisessa-etuusasiassa/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/