Asianajotoimiston laskun maksamista ei voitu kyseenalaistaa kunnallisvalituksella

24.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus, asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen

Vaikka asianajopalvelujen
hankintaan liittyvä päätöksenteko kunnassa olisi ollut valituksessa
tarkoitetulla tavalla virheellistä, ei tästä vielä seuraa, että
asianajajalle annettu toimeksianto ei sitoisi kuntaa. Kunnanjohtajalla
on kuntalain mukaan oikeus käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen
puolesta. Kunnanjohtajan voidaan tämän vuoksi katsoa olevan sellaisessa
asemassa, johon liittyy kelpoisuus toimia kunnan puolesta sovittaessa
sen puhevallan käyttämiseen liittyvästä asianajotoimeksiannosta.
Tällaisen kelpoisuuden rajoissa tehty yksityisoikeudellinen oikeustoimi
sitoo kuntaa, vaikka oikeustoimeen ryhtymisestä ei olisi päätetty
kunnassa kuntalain ja kunnan johtosääntöjen edellyttämässä
järjestyksessä. Asiassa ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole esitetty
sellaista selvitystä, joka osoittaisi asianajotoimiston kunnalle
lähettämän laskun ilmeisen perusteettomaksi. Tämän vuoksi ei myöskään
ole perusteita katsoa, että kunnanhallitus olisi laskun hyväksyessään
ylittänyt toimivaltansa ja käyttänyt harkintavaltaansa muuhun
tarkoitukseen kuin mihin se on ollut käytettävissä.

Multian
kunnan sitoutuminen asianajotoimeksiantoon on edellä selostetun
perusteella tapahtunut jo ennen kunnanhallituksen 15.9.2015 (§ 196)
tekemää päätöstä asianajotoimiston laskun hyväksymisestä. Kuntalain 110
§:n 5 momentin säännös siitä, että kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, ei vapauta kuntaa
suorittamasta menoa, johon laki velvoittaa tai johon kunta on omilla
toimenpiteillään jo ehtinyt sitoutua. Kunta on velvollinen suorittamaan
tällaisen menon siitä riippumatta, onko sen suorittamiseen varattu
talousarviossa määrärahaa. Kunnanhallituksen päätös 15.9.2015 § 196 ei
tämän vuoksi ole valituksessa esitetyllä perusteella kunnan
talousarviota koskevien säännösten vastainen.

Kunnanhallituksen
päätös ei myöskään ole lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä
perusteella, että päätöksessä ei ole mainittu laskun summaa.

Kunnanhallitus
ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä sen päätökset ole valituksessa
esitetyillä perusteilla muutoinkaan lainvastaisia.

***

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät
hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet
sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa
saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole
perusteita.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments