14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

17.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:156

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen

Hallinto-oikeudessa oli ollut
kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja
sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja B
eivät olleet heitä sosiaalitoimessa kuultaessa vastustaneet
huostaanottoa, mutta C oli itse vastustanut sitä. C oli
hallinto-oikeudelle toimittamassaan selityksessä ilmoittanut haluavansa,
että asiassa toimitetaan suullinen käsittely, jotta hän voisi
keskustella asiasta perusteellisesti. Selityksessään C oli ilmoittanut
haluavansa, että suullisessa käsittelyssä olisivat läsnä hänen itsensä
lisäksi hänen isänsä, isän puoliso ja ohjaajia. Hän oli kertonut
pitävänsä enemmän puhumisesta kuin kirjoittamisesta ja haluavansa saada
selvitystä huostaanottoasiasta.

Hallinto-oikeus oli
lähettänyt C:lle kirjeen, jossa kerrottiin lapsen mielipiteen
selvittämisen tarkoituksesta ja ilmoitettiin, että hallinto-oikeus voi
tulla C:n sijaishuoltopaikkaan kuulemaan tätä, mikäli tämä niin toivoo. C
ei ollut vastannut kirjeeseen. Hallinto-oikeus oli hylännyt C:n
vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta ja hyväksynyt
hakemuksen hänen ottamisestaan X:n kaupungin sosiaalihuollosta vastaavan
toimielimen huostaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
tuolloin 14-vuotias C oli huostaanottoaan ja sijaishuoltoon
sijoittamistaan koskevaa asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä
käyttänyt erikseen omaa puhevaltaansa huoltajanaan toimineen isänsä
ohella. Hänellä oli siten ollut itsenäinen oikeus vaatia häntä itseään
koskeneessa asiassa suullisen käsittelyn toimittamista asiaa ensi asteen
tuomioistuimena käsitelleessä hallinto-oikeudessa. Suullisen käsittelyn
toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus on erityisen merkittävä
perhe-elämän suojaan vakavasti puuttuvassa asiassa kuten lapsen
huostaanottoa koskevassa asiassa, jossa lapsi itse oli vastustanut
huostaanottoa. Lapsen mielipiteen selvittäminen lastensuojelulain 20 §:n
nojalla ei menettelyllisesti korvaa tai vastaa suullisen käsittelyn
toimittamista koskevaa oikeutta.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että C oli riittävän selvästi hallinto-oikeudessa ilmaissut
suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksensa. Hän oli myös
erikseen perustellut vaatimustaan suullisen käsittelyn toimittamiseen
keskeisesti liittyvillä, asian käsittelyn välittömyyttä ja siten
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita koskevilla syillä. C:llä ei
ollut asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ollut
oikeudenkäyntiavustajaa. Hallinto-oikeus ei ollut voinut hylätä C:n
vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta ilmeisen
perusteettomana.