Asianomistajalla on syyttäjästä riippumaton oikeus vaatia verkkoviestin poistamista yleisön saatavilta

8.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:39

Oikeudenkäyntimenettely – Asianomistaja – Puhevalta
Tutkimatta jättäminen
Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys

A oli vaatinut lainvastaisiksi
väittämiensä verkkoviestien poistamista yleisön saatavilta ja
hävittämistä. Käräjäoikeus oli tutkinut vaatimuksen ja hyväksynyt sen
osittain.

Hovioikeus, jonne sekä A että hänen vastapuolensa
valittivat, oli jättänyt A:n verkkoviestin hävittämismääräystä koskevan
vaatimuksen tutkimatta sillä perusteella, että A ei ollut esittänyt
selvitystä siitä, että syyttäjä olisi tehnyt päätöksen jättää
verkkoviestien poistamis- ja hävittämisvaatimus esittämättä tai että
esitutkinta asiassa olisi päätetty jättää toimittamatta tai lopettaa.

Korkein
oikeus katsoi, ettei A:n oikeus vaatia sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla verkkoviestin
hävittämismääräystä ollut syyttäjään nähden toissijainen eikä
hovioikeuden olisi siten tullut esittämällään perusteella jättää
vaatimusta tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments