Generic filters
Exact matches only
28.9.2023 Oikeusuutiset

Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen ennenaikaisesti olosuhteiden muuttuessa

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sähkösopimus – Sopimuksen irtisanominen – Sopimussakko  Asiaselostus Kuluttaja teki 14.10.2022 elinkeinonharjoittajan kanssa kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen kahden vuoden määräajaksi siten, että sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sopimuksen mukaan energiamaksu on 27,10 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksu 1,50 euroa kuukaudessa. Asiassa on kysymys siitä, millä ehdoilla kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen kesken sopimuskauden ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/maaraaikaisen-sahkonmyyntisopimuksen-irtisanominen-ennenaikaisesti-olosuhteiden-muuttuessa/
23.6.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunnalta kaksi ratkaisua sähkönmyyntisopimusten kohtuullisuudesta

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta on täy­sis­tun­nos­saan lin­jan­nut säh­kön hin­nan ko­ro­tus­ten ja mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van säh­kö­so­pi­muk­sen hin­nan ko­ro­tus on koh­tuu­ton, jos se ai­heut­taa yli 15 %:n ja sa­mal­la vä­hin­tään 150 eu­ron mak­su­jen nousun vuo­des­sa. Mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus voi olla hin­nal­taan koh­tuu­ton, jos so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loai­ka­na vas­taa­vien mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten hin­ta on kes­ki­mää­rin 15 %…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kuluttajariitalautakunnalta-kaksi-ratkaisua-sahkonmyyntisopimusten-kohtuullisuudesta/
17.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikenteestä yhdistetyissä asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – 7 artiklan 1 kohta – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Villi lakko…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikenteesta-yhdistetyissa-asioissa/
5.5.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi Ennakkoratkaisupyynnön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-5/
18.9.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi. Tietyt tekniset viat kuten muun muassa lentoliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat piilevät valmistusvirheet saattavat kuitenkin vapauttaa lentoliikenteen harjoittajat korvausvelvollisuudesta. Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank Amsterdam (Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koski matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-7/
24.6.2014 Oikeusuutiset

MTV.fi: Lentomatkustaja, tiedätkö oikeutesi? Näistä kaikista voi vaatia korvauksia

Jos lentosi myöhästyi reilusti tai peruttiin jopa kokonaan, voit olla oikeutettu korvauksiin. Moni matkustaja ei kuitenkaan tiedä vakiokorvauksien olemassaolosta Mikäli sinulta evätään pääsy lentokoneeseen ylibuukkaustilanteessa, lento myöhästyy yli kolme tuntia tai perutaan, sinulla voi olla oikeus saada korvauksia 250–600 euron edestä. Summa määräytyy lennon pituudesta ja määränpäästä riippuen. EU:n sisäisestä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/mtv-fi-lentomatkustaja-tiedatko-oikeutesi-naista-kaikista-voi-vaatia-korvauksia/
13.3.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla lujitetaan lentomatkustajien oikeuksia

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle Samaan aikaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä parannetaan, jotta matkustajat voivat oikeasti käyttää oikeuksiaan.   Lentomatkustajien oikeuksia koskevalla ehdotuksella selkiytetään oikeudellisia epäselvyyksiä ja otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia oikeuksia, ks.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/euroopan-komissio-komissio-ehdottaa-uusia-toimenpiteita-joilla-lujitetaan-lentomatkustajien-oikeuksia/
22.6.2022 Oikeusuutiset

Maahantulokielto oli osin peruutettava, jotta ulkomaalainen pääsi osallistumaan kaikkiin oikeudenkäyntinsä istuntopäiviin

KHO:2022:77 Ulkomaalaisasia – Maahantulokielto – Maahantulokiellon osittainen peruuttaminen – Unionin kansalainen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Osallistuminen rikosoikeudenkäyntiin – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli kysymys maahantulokiellon peruuttamisesta määräajaksi tärkeän henkilökohtaisen syyn vuoksi. Viron kansalainen oli hakenut hänelle määrätyn maahantulokiellon osittaista peruuttamista osallistuakseen noin neljä kuukautta kestävään rikosoikeudenkäyntiin käräjäoikeudessa vastaajan asemassa. Maahanmuuttovirasto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/maahantulokielto-oli-osin-peruutettava-jotta-ulkomaalainen-paasi-osallistumaan-kaikkiin-oikeudenkayntinsa-istuntopaiviin/