EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

18.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille
myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi.

Tietyt tekniset viat kuten muun muassa lentoliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat piilevät valmistusvirheet saattavat kuitenkin vapauttaa lentoliikenteen harjoittajat korvausvelvollisuudesta.

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank
Amsterdam (Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koski matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Corina van der
Lans ja lentoyhtiö Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (jäljempänä
KLM) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu kieltäytyi maksamaan
korvausta pääasian kantajalle, jonka lento oli viivästynyt.

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten,
että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen odottamaton tekninen vika,
joka ei johdu puutteellisesta huollosta ja jota ei myöskään ole havaittu
säännöllisen huollon yhteydessä, ei kuulu mainitussa säännöksessä
tarkoitetun käsitteen ”poikkeukselliset olosuhteet” alaan.

Linkki asiaan C-257/14


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments