EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

5.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Obvodní soud pro Prahu 6 (alueellinen
tuomioistuin, Praha 6, Tšekki).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 5 artiklan
3 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Marcela Pešková ja
Jiří Peška sekä lentoliikenteen harjoittaja Travel Service a.s. ja
jossa on kyse viimeksi mainitun kieltäytymisestä suorittaa korvausta
kyseisille matkustajille, joiden lento oli viivästynyt pitkäaikaisesti.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan
asetuksen N:o 261/2004 johdanto-osan 14 perustelukappaleen valossa, on
tulkittava siten, että lentokoneen ja linnun yhteentörmäys kuuluu tässä
säännöksessä tarkoitetun poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan.

2)      Asetuksen
N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan asetuksen
johdanto-osan 14 perustelukappaleen valossa, on tulkittava siten, että
lennon peruuttaminen tai pitkäaikainen viivästyminen ei johdu
poikkeuksellisista olosuhteista, kun peruutus tai viivästyminen johtuu
siitä, että lentoliikenteen harjoittaja on käyttänyt valitsemaansa
asiantuntijaa suorittamaan linnun kanssa tapahtuneen yhteentörmäyksen
edellyttämät turvallisuustarkastukset uudelleen sen jälkeen, kun
voimassa olevien säännösten mukaisesti valtuutettu asiantuntija on jo
suorittanut ne.

3)      Asetuksen
N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan asetuksen johdanto-osan
14 perustelukappaleen valossa, on tulkittava siten, että kohtuudella
edellytettäviin toimenpiteisiin, jotka lentoliikenteen harjoittajan on
toteutettava pienentääkseen linnun kanssa tapahtuvan yhteentörmäyksen
riskiä tai jopa poistaakseen tämän riskin ja vapautuakseen näin
velvollisuudestaan maksaa matkustajille korvausta kyseisen asetuksen
7 artiklan nojalla, kuuluvat mainittujen lintujen esiintymistä koskevat
ehkäisevän valvonnan toimenpiteet sillä edellytyksellä, että kyseisen
lentoliikenteen harjoittajan on tosiasiallisesti mahdollista erityisesti
tekniseltä ja hallinnolliselta kannalta toteuttaa tällaiset
toimenpiteet, että nämä toimenpiteet eivät merkitse sille kestämättömiä
uhrauksia yrityksensä kapasiteettiin nähden ja että mainittu
lentoliikenteen harjoittaja on osoittanut, että nämä toimenpiteet
tosiasiallisesti toteutettiin sen lennon osalta, jota lintutörmäys
koski; ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on varmistuttava siitä,
että nämä edellytykset täyttyvät.

4)      Asetuksen
N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan asetuksen
johdanto-osan 14 perustelukappaleen valossa, on tulkittava siten, että
siinä tapauksessa, että lennon saapumisen vähintään kolmen tunnin
viivästyminen, joka ei johdu pelkästään poikkeuksellisesta olosuhteesta,
jota ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä ja
johon lentoliikenteen harjoittaja on kohdistanut kaikki kohtuudella
edellytettävät toimenpiteet sen seurausten välttämiseksi, vaan myös
toisesta tähän ryhmään kuulumattomasta olosuhteesta, ensimmäisestä
olosuhteesta johtunut viivästyminen on vähennettävä asianomaisen lennon
saapumisen kokonaisviivästymisestä sen ratkaisemiseksi, onko tämän
lennon saapumisen viivästymisestä maksettava kyseisen asetuksen
7 artiklassa tarkoitettua korvausta.

Lisätietoa

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments