Generic filters
Exact matches only
16.3.2015 Oikeusuutiset

I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

I-SHO:2015:2 Ne bis in idem Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen Vastaajaa syytettiin verorikkomuksesta sillä perusteella, että hän oli jättänyt määräajassa suorittamatta tilitettävän arvonlisäveron. Verotililain tultua voimaan hänelle ei ollut veron maksamattomuuden perusteella määrätty veronkorotusta vaan viivästyskorkoa. Samanaikaisesti hänelle oli kuitenkin määrätty arvonlisäveron osalta veronkorotus veron ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisen perusteella. Käräjäoikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/i-sho-kun-syyte-jai-tutkimatta-siihen-perustuva-korvausvaatimus-oli-vanhentunut/
17.5.2013 Oikeusuutiset

Tavaran lähettäjä ei voinut kohdistaa korvausvaatimustaan suoraan alirahdinkuljettajaan

KKO:2013:33 Kuljetussopimus – Tiekuljetus Vahingonkorvaus – Vahingon aiheuttajan vastuu P lähettäjänä ja S rahdinkuljettajana olivat sopineet koneen kuljetuksesta. Koneen kuormaus ja kiinnitys ajoneuvoon oli sopimusehtojen mukaan kuulunut P:n vastuulle, mutta kiinnityksestä oli tosiasiassa huolehtinut S:n alirahdinkuljettajana toimineen kuljetusliikkeen autonkuljettaja saatuaan P:n työntekijöiltä ohjeita kiinnityksen suorittamiseksi. Puutteellisen kiinnityksen vuoksi kone oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/tavaran-lahettaja-ei-voinut-kohdistaa-korvausvaatimustaan-suoraan-alirahdinkuljettajaan/
16.5.2013 Oikeusuutiset

OM: Korvausvaatimusten kevennetty käsittely mahdolliseksi kesäkuun alusta

Rikoksen uhrin korvauksen hakemista helpotetaan niissä tapauksissa, joissa rikoksella saatu hyöty on tuomittu menetetyksi valtiolle ja tuomio on pantu täytäntöön Rikoksen uhrin ei tällaisessa tilanteessa enää tarvitse nostaa erillistä kannetta valtiota vastaan korvauksen saamiseksi, vaan hän voi hakea korvausta kirjallisesti Oikeusrekisterikeskukselta. Uudistus on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä tulemaan voimaan 1.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/om-korvausvaatimusten-kevennetty-kasittely-mahdolliseksi-kesakuun-alusta/
3.5.2024 Lausunnot

Lausunto suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suostitusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:le Dnro L2024-24 Lausuntopyyntönne: 28.3.2024 LAUSUNTO SUUNNATTUIHIN OSAKEANTEIHIN LIITTYVÄSTÄ SUOSITUSLUONNOKSESTA Arvopaperimarkkinayhdistys ry on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta suositukseksi suunnatuista osakeanneista (jäljempänä ”Suositusluonnos”). Suositusluonnos koskee tietoja, jotka Suomessa pörssilistatun tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan suomalaisen yhtiön tulee antaa julkistaessaan päätöksen tai ehdotuksen suunnatusta annista, tai suunnatun annin tuloksen. Suomen Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-suunnattuihin-osakeanteihin-liittyvasta-suostitusluonnoksesta/
19.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Vuokralainen viivytteli ludeongelmaan puuttumista ja oli velvollinen korvaamaan osan torjuntakuluista

KRIL: Korvausvaatimus ludetorjunnasta – Tuholaistorjunta -Korvausvastuu Vuokralainen vuokrasi 23.1.2014 päivätyllä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokranantajalta 2h+K käsittävän 59 m2 asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin vuokrasuhteen alkaessa 623,28 euroa kuukaudessa. Vuokrasuhde alkoi 1.2.2014. Asiassa on kyse siitä, oliko vuokralainen korvausvastuussa vuokranantajalle ludetorjunnasta aiheutuneista kustannuksista. Lautakunnan ratkaisu Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja luopuu perimästä vuokralaiselta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-vuokralainen-viivytteli-ludeongelmaan-puuttumista-ja-oli-velvollinen-korvaamaan-osan-torjuntakuluista/
16.2.2024 Oikeusuutiset

WinCapitaan sijoittaneen korvaussaatava oli vanhentunut, joten hänellä ei ollut oikeutta saada suoritusta valtiolle rikoshyötynä menetetyistä varoista

KKO:2024:14 Rikosvahingon korvaaminen – Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Käräjäoikeus oli vahvistanut asianosaisten sovinnon rikokseen perustuvasta vahingonkorvauksesta sen jälkeen, kun vastaaja oli tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Menettämisseuraamus oli pantu täytäntöön. A haki rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla Oikeusrekisterikeskukselta vahingonkorvaussaatavaansa vastaavan määrän suorittamista valtion varoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/wincapitaan-sijoittaneen-korvaussaatava-oli-vanhentunut-joten-hanella-ei-ollut-oikeutta-saada-suoritusta-valtiolle-rikoshyotyna-menetetyista-varoista/
22.1.2024 Oikeusuutiset

KHO edellytti selvittämään toimia rikastamon vesikierron saattamiseksi pääosin suljetuksi – korvausten osalta edellytti selvitystä mahdollisesta pilaantumisesta

KHO:2024:6 Ympäristölupa – Rikastamo – Toiminnan olennainen muuttaminen – Kaivannaisjätteen jätealue – Suljettu vesikierto – Suotovesi – Jätevesien johtaminen vesistöön – Pintavesi- ja pohjavesivaikutukset – Pitkäaikaisvaikutukset – Varovaisuusperiaate – Korvaukset vesistön pilaantumisesta Malmin rikastusta harjoittavalle toiminnanharjoittajalle oli myönnetty ympäristölupa toiminnan olennaiseen muuttamiseen, jolla muun ohella lisättiin huomattavasti rikastamon tuotantoa. Toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kho-edellytti-selvittamaan-toimia-rikastamon-vesikierron-saattamiseksi-paaosin-suljetuksi-korvausten-osalta-edellytti-selvitysta-mahdollisesta-pilaantumisesta/
23.11.2023 Oikeusuutiset

Hallintopäätökseen oikeudesta vaikeavammaisuuden perusteella myönnettävään etuun olisi tullut hakea muutosta, hallintoriitana ei voitu myöhemmin käsitellä päätöksellä ratkaistua asiaa

KHO:2023:109 Vammaispalvelu – Hallintopäätös – Palveluasuminen – Oikeuden alkamisajankohta – Kustannusten takautuva korvaaminen – Hallintoriita Viranhaltija oli myöntänyt A:lle vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 1.1.2019 lukien. A vaati, että kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänelle takautuvasti hakemusajankohdasta lukien niitä kustannuksia, jotka olivat aiheutuneet palveluasumisen saamatta jäämisestä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, voitiinko A:n palveluasumisen kustannuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/hallintopaatokseen-oikeudesta-vaikeavammaisuuden-perusteella-myonnettavaan-etuun-olisi-tullut-hakea-muutosta-hallintoriitana-ei-voitu-myohemmin-kasitella-paatoksella-ratkaistua-asiaa/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
5.4.2023 Oikeusuutiset

Asianomistaja, joka ei ole esittänyt vaatimuksia, ei ollut oikeutettu viivästymishyvitykseen

KKO:2023:26 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Asianomistaja Rikosasian asianomistaja, joka ei ollut esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimusta, ei ollut oikeutettu hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä. KKO:2023:26

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/asianomistaja-joka-ei-ole-esittanyt-vaatimuksia-ei-ollut-oikeutettu-viivastymishyvitykseen/