Generic filters
Exact matches only
13.10.2020 Oikeusuutiset

Kiinteistön tarjouskilpailussa muodostunutta hintaa ei voitu myöhemmin kiinteistöveroa määrättäessä ylittää ilman selvitystä käyvän arvon noususta

KHO:2020:105 Kiinteistövero – Verotusarvo – Kiinteistön arvostaminen – Laskennallinen verotusarvo – Käypä arvo – Verotusarvon nostaminen A Oy oli vuonna 2010 ostanut julkisessa tarjouskilpailussa B:n kaupungilta vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen maanvuokraoikeuksineen 1 365 000 euron kauppahinnalla. A Oy:n omistusaikana aina verovuoteen 2015 saakka rakennuksen kiinteistöverotukset oli toimitettu arvostamislain 32 §:n mukaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kiinteiston-tarjouskilpailussa-muodostunutta-hintaa-ei-voitu-myohemmin-kiinteistoveroa-maarattaessa-ylittaa-ilman-selvitysta-kayvan-arvon-noususta/
31.8.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus määräsi HUS:lle 25 000 euron seuraamusmaksun kilpailuttamisen laiminlyönnistä

Markkinaoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. KKV on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen mukaan Helsingin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/markkinaoikeus-maarasi-huslle-25-000-euron-seuraamusmaksun-kilpailuttamisen-laiminlyonnista/
3.7.2020 Oikeusuutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta kieltää kuultavaa tai hänen asiamiestään tallentamasta asianosaisen kuulemista

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta kieltää kuultavaa tai hänen asiamiestään tallentamasta asianosaisen kuulemista tai viranomaisessa tapahtuvaa neuvottelua. Apulaisoikeuskansleri saattoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon käsityksensä siitä, että viraston antama menettelyohje loukkaa kuultavan sananvapautta ja puolustautumisoikeutta. Ratkaisun mukaan hallintomenettelyssä on otettava huomioon julkisuutta ja sananvapautta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kilpailu-ja-kuluttajavirasto-ei-voi-ilman-lakiin-perustuvaa-oikeutta-kieltaa-kuultavaa-tai-hanen-asiamiestaan-tallentamasta-asianosaisen-kuulemista/
23.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto kilpailulakityöryhmän mietintöön ECN+-direktiivin täytäntöönpanemiseksi

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11.12.2018 direktiivin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (jäljempänä ECN+-direktiivi tai direktiivi). Direktiivi merkitsee huomattavaa kilpailuviranomaisten toimivallan laajennusta. 2. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 14.6.2019 työryhmän valmistelemaan ECN+-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä laati hallituksen esityksen muodossa olevan mietinnön. Mietinnön tarkoituksena on tuoda ECN+-direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-kilpailulakityoryhman-mietintoon-ecn-direktiivin-taytantoonpanemiseksi/
15.5.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotettu väliaikainen määräajan pidennys ole tarpeellinen. Koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin yrityskauppavalvonnassa tulisi ensisijaisesti soveltaa olemassa olevan lain tiedonsaantia turvaavia toimivaltuuksia.   Joka tapauksessa ehdotettua väliaikaista lainmuutosta tulee tarkentaa siten, että määräajan pidennys on enintään 10 työpäivää pidennettävää määräaikaa ei sovelleta takautuvasti järjestelyihin, jotka on saatettu vireille ennen muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliiton-lausunto-kilpailulain-26-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/
13.6.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Kansalaisuutta koskevat rajoitukset kansallisissa urheilumestaruuskilpailuissa voivat olla EU-oikeuden vastaisia

Participation in the German amateur athletics championships in the senior category was initially open to nationals of other Member States if they had had, for at least one year, an entitlement to participate through a German athletics association or athletics community. On 17 June 2016, the Deutscher Leichtathletikverband eV (the…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eu-tuomioistuin-kansalaisuutta-koskevat-rajoitukset-kansallisissa-urheilumestaruuskilpailuissa-voivat-olla-eu-oikeuden-vastaisia/
10.3.2019 Oikeusuutiset

KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista

Välityskeskuksest eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille. KKV on saanut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kkv-epailee-useita-taksien-valityskeskuksia-kielletyista-kilpailunrajoituksista/
16.1.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kilpailua koskevassa asiassa

Muutoksenhaku – Yrityskeskittymien valvonta – UPS:n aikomus ostaa TNT Express – Komission päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi – Komission laatima ekonometrinen malli – Ekonometriseen malliin tehtyjen muutosten jättäminen tiedoksi antamatta – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen Euroopan komissio vaati valituksellaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2017 antaman tuomion United Parcel…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-kilpailua-koskevassa-asiassa/
20.12.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden olisi tullut kuulla tarjouskilpailun voittanutta ennen päätöstä väliaikaisesta kiellosta

KHO:2018:175 Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe Asiassa oli kysymys kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jossa muutoksenhaulla ei lähtökohtaisesti ollut vaikutusta hankintasopimuksen tekemiseen. Markkinaoikeus oli muutoksenhaun kohteena olevalla välipäätöksellään kieltänyt hankintayksikköä asettamansa sakon uhalla väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/markkinaoikeuden-olisi-tullut-kuulla-tarjouskilpailun-voittanutta-ennen-paatosta-valiaikaisesta-kiellosta/
16.7.2018 Oikeusuutiset

Turvaamistoimi on määrättävissä myös kilpailulain mukaisissa asioissa, edellytyksiä ei kuitenkaan ollut

THO:2018:11: Turvaamistoimi Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiallinen toimivalta Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus Oikeudenkäyntikulut Kysymys siitä, estääkö kilpailulain 45 §:n säännös väliaikaismääräyksistä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n soveltamisen sekä siitä, oliko hakijayhtiö saattanut todennäköiseksi, että sillä on vastapuolia vastaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu oikeus.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/turvaamistoimi-on-maarattavissa-myos-kilpailulain-mukaisissa-asioissa-edellytyksia-ei-kuitenkaan-ollut/