Eu:n tuomioistuimen tuomio kilpailua koskevassa asiassa

16.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksenhaku – Yrityskeskittymien valvonta – UPS:n aikomus ostaa TNT Express – Komission päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi – Komission laatima ekonometrinen malli – Ekonometriseen malliin tehtyjen muutosten jättäminen tiedoksi antamatta – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen

Euroopan komissio vaati valituksellaan
kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2017 antaman tuomion United
Parcel Service v. komissio (T-194/13, EU:T:2017:144; jäljempänä
valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin kumosi
yrityskeskittymän toteamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen
toimintaan soveltumattomaksi 30.1.2013 annetun komission päätöksen
C(2013) 431 (asia COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (jäljempänä
riidanalainen päätös).

 
Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Valitus hylätään.

2)      Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Linkki asiaan C-265/17 P

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote