Generic filters
Exact matches only
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomareilla ja lääkäreillä hyvin erilaisia käsityksiä muistisairaiden edunvalvontaan määräämisen perusteista

Monitieteinen tutkimus osoitti edunvalvonnan tarpeen arvioinnin heikkouksia ja pyrkii siten parantamaan muistisairauksia sairastavien yhdenvertaisuutta Muistisairaudet ovat yleinen syy edunvalvojan määräämiseen, kun sairastuneen oikeudellinen toimintakyky heikkenee muistisairauden edetessä. Tuore tutkimus selvitti, miten lääkärit ja oikeudelliset asiantuntijat arvioivat edunvalvonnan tarpeen yhteyttä muistisairauksien neuropsykiatrisiin ja tiedonkäsittelyn oireisiin. Tiedonkäsittelyn oireisiin lukeutuvat muun muassa muistin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomareilla-ja-laakareilla-hyvin-erilaisia-kasityksia-muistisairaiden-edunvalvontaan-maaraamisen-perusteista/
14.11.2023 Oikeusuutiset

Edunvalvontavaltuutus tuli vahvistaa, vaikka valtuuttaja oli kuultaessa halunnut valtuutetuksi muun kuin valtuutuksessa nimetyn henkilön

KHO:2023:105 Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuutettu – Valtuuttajan valtuutetun henkilöä koskevan lausuman merkitys Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietovirasto voinut hylätä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan hakemuksen sillä perusteella, että valtuuttaja oli hakemukseen liittyvien kuulemisten yhteydessä ilmaissut haluavansa edunvalvojaksi eri tahoja kuin sen henkilön, jonka hän oli edunvalvontavaltuutukseen nimennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/edunvalvontavaltuutus-tuli-vahvistaa-vaikka-valtuuttaja-oli-kuultaessa-halunnut-valtuutetuksi-muun-kuin-valtuutuksessa-nimetyn-henkilon/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Työryhmä ajantasaistamaan edunvalvontalainsäädäntöä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi. Hanke sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten holhoustoimesta annettuun lakiin sisältyvää edunvalvojan toiminnan valvontaa koskevaa sääntelyä voitaisiin tarkistaa. Tarkoituksena on arvioida esimerkiksi edunvalvojien tilivelvollisuuteen ja holhousviranomaisen lupaa edellyttäviin toimiin liittyvän sääntelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tyoryhma-ajantasaistamaan-edunvalvontalainsaadantoa/
9.10.2023 Oikeusuutiset

Oikeusapu, yleinen edunvalvonta sekä talous- ja velkaneuvonta uuteen Oikeuspalveluvirastoon

Hallitus esittää, että oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelut kootaan uuteen Oikeuspalveluvirastoon. Uuden viraston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa. Uudistuksen tavoitteena on palvella oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita nykyistä yhtenäisemmin, laadukkaammin ja saavutettavammin. Palvelujen yhtenäinen kehittäminen helpottuu, kun tuki- ja hallintopalvelut tuotetaan keskitetysti.  Esityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/oikeusapu-yleinen-edunvalvonta-seka-talous-ja-velkaneuvonta-uuteen-oikeuspalveluvirastoon/
16.3.2023 Oikeusuutiset

Edunvalvontavaltuutetulla valtuus hakea päämiehelleen lähestymiskieltoa, jos päämies ei kykene asiaa itse ymmärtämään

KKO:2023:21 Lähestymiskielto – Edunvalvontavaltuutus – Puhevalta – Asiavaltuus – Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen A oli valtuuttanut B:n edustamaan itseään omaisuuttaan koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä hän ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Edunvalvontavaltuutettu B:n valtuuttama asianajaja oli pyytänyt lähestymiskiellon määräämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/edunvalvontavaltuutetulla-valtuus-hakea-paamiehelleen-lahestymiskieltoa-jos-paamies-ei-kykene-asiaa-itse-ymmartamaan/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
9.2.2021

Oikeusvaltion edunvalvontaa Euroopassa

Eurooppalaisten asianajajaliittojen yhteistyöelin on Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE (Conseil des barreaux européens). Minulla on ilo johtaa toista vuotta Suomen delegaatiota CCBE:ssä. Tässä järjestössä toimiminen on tärkeää, sillä sen kautta voimme vaikuttaa etukenossa esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttavaan sääntelyyn. CCBE:n täysjäseniä ovat Euroopan talousalueen valtioiden ja Sveitsin asianajajaliitot. Liitännäisjäseninä ja tarkkailijoina…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusvaltion-edunvalvontaa-euroopassa/
29.1.2021 Lausunnot

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto oikeusministeriön lausuntopyyntöön 9.12.2020 VN/4142/2020 Valmisteltu Asianajajaliiton oikeusavun asiantuntijaryhmässä 27.1.2021 Kannatatteko Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista ja nykyisistä oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista? Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista.  Viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resurssoinnin. Oikeusavun hakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
9.12.2020 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

Oikeusministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan oikeusapu- ja edunvalvontavirasto. Uusi virasto huolehtisi siitä, että laadukkaita oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Nykyään näitä tehtäviä hoitaa kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusministeriö pyytää nyt lausuntoja selvityksestä.  Selvityshenkilönä toimineen varatuomari Juhani Jokisen mukaan viraston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-lausunnolle/
21.9.2020 Oikeusuutiset

KHO katsoi, ettei edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiselle ollut esitetty riittävää selvitystä

KHO: Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuuttajan vastustamisen merkitys  A oli allekirjoittamassaan edunvalvontavaltakirjassa valtuuttanut B:n edustamaan itseään taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä A ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. B oli maistraatille tekemässään hakemuksessa pyytänyt, että maistraatti vahvistaisi edellä mainitun A:n allekirjoittaman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-katsoi-ettei-edunvalvontavaltuutusken-vahvistamiselle-ollut-esitetty-riittavaa-selvitysta/