9.2.2021

Oikeusvaltion edunvalvontaa Euroopassa

Eurooppalaisten asianajajaliittojen yhteistyöelin on Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE (Conseil des barreaux européens). Minulla on ilo johtaa toista vuotta Suomen delegaatiota CCBE:ssä. Tässä järjestössä toimiminen on tärkeää, sillä sen kautta voimme vaikuttaa etukenossa esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttavaan sääntelyyn.

CCBE:n täysjäseniä ovat Euroopan talousalueen valtioiden ja Sveitsin asianajajaliitot. Liitännäisjäseninä ja tarkkailijoina on Balkanin ja Itä-Euroopan liittoja. Brexitin vuoksi on Yhdistyneen kuningaskunnan delegaatiolle räätälöity hybridijäsenyys.
Oikeusjärjestyksissä on melko suuria eroja Euroopan maiden välillä, ja myös asianajajakunnan asema on eri oikeuskulttuureissa erilainen. Kaikki me asianajajat jaamme kuitenkin yhteiset arvot, ja loppujen lopuksi yhtäläisyyksiä on enemmän kuin eroja.

CCBE:n perusarvot ovat oikeusvaltio (Rule of Law), demokraattiset arvot sekä perus- ja ihmisoikeudet. Näitä arvoja me asianajajat puolustamme päivittäisessä työssämme kaikkialla Euroopassa. Jokaisella rikos- tai riita-asian asianosaisella pitää olla oikeus ammattitaitoisen asianajajan apuun. Luotettava ja riippumaton asianajajakunta on keskeinen edellytys myös yritysten menestykkäälle toiminnalle.

Vaikka jokainen asianajaja perustyössään ajaa yksittäisen asiakkaansa asiaa, tarvitaan myös asianajajien yhteistyötä niin asiakkaiden kuin asianajajakunnankin asioiden edistämiseksi. Merkittävä osa Suomessakin voimassa olevasta sääntelystä on joko suoraan Euroopan unionin lainsäädäntöä tai perustuu direktiiveihin. Kun haluamme vaikuttaa siihen, että perus- ja ihmisoikeudet, oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja asianmukainen kuuleminen hallintomenettelyssä otetaan lainsäädännössä huomioon, pitää olla aktiivinen jo silloin, kun sääntelyä valmistellaan komissiossa ja muissa unionin toimielimissä. Tähän meillä suomalaisillakin on kanava CCBE:n kautta. Samoin esimerkiksi yhtiöoikeuden, yksityisoikeuden, perhe- ja perintöoikeuden sekä vero-oikeuden komiteat tekevät CCBE:ssä tärkeää työtä aineellisen eurooppaoikeuden valmistelussa.

Oikeudenkäynnit digitalisoituvat kaikissa EU-maissa. Vauhti ja etenemistavat vaihtelevat, mutta suunta on sama. CCBE:ssä eri maiden asianajajat ovat voineet vaihtaa kokemuksia ja hyödyntää toisten näkemyksiä. Ajoittain tuntuu, että tieto uusista innovaatioista liikkuu nopeammin asianajajien kuin järjestelmiä kehittävien viranomaisten välillä.
Lainkäyttö on yhä yleiseurooppalaisempaa. Tämä ei tarkoita pelkästään asianajoa EU-tuomioistuimessa tai ihmisoikeustuomioistuimessa, vaan erityisesti sekä unionin lainsäädännön että Euroopan ihmissoikeussopimuksen vaikutusta monessa arkisessa kansallisessa asiassa. CCBE on järjestänyt asianajajille monipuolista koulutusta eurooppaoikeudesta ja ihmisoikeussopimuksesta. Näin tarjoutuu myös suomalaisille asianajajille mahdollisuus osallistua koulutukseen, jota Suomessa on niukalti tarjolla. Ja sisältö on paljon monipuolisempaa, kun osallistujia on eri maista.

Välillä yhteistyö tarkoittaa yhteistä vastustamista. On sinänsä hyvää tarkoittavia hankkeita, joilla kuitenkin puututaan liikaa perusoikeuksiin. Viime vuosina erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä veronkierron estäminen ovat olleet paljon esillä EU:ssa. CCBE on määrätietoisesti vastustanut puuttumista asianajosalaisuuteen: jokaisella ihmisellä ja yrityksellä pitää olla mahdollisuus kääntyä asianajajan puoleen ilman huolta siitä, että viranomainen voisi myöhemmin vaatia asianajajalta tietoja asiakkaan asioista tai että asianajajalla jopa olisi velvollisuus raportoida niistä. Nykytilanne on kohtuullinen kompromissi, mutta sekä Suomen Asianajajaliiton että CCBE:n tulee pysyä valppaana.
Oikeusvaltion huono tila Unkarissa ja Puolassa näkyy myös asianajajien toiminnassa. Euroopassa ei asianajajia (ainakaan vielä) vainota, mutta toimintaedellytykset ovat mm. mainituissa maissa heikentyneet samalla, kun esim. tuomareiden riippumattomuutta on vähennetty. Ylivoimaisesti suurin yhteinen ongelma on julkisen oikeusavun heikko saatavuus ja huono taso unionin lähes joka jäsenvaltiossa. Tiedon jakaminen auttaa ongelmien tiedostamisessa ja ehkä ratkaisemisessakin.

Moni suomalainen asianajaja tekee pyyteetöntä vapaaehtoistyötä CCBE:n komiteoissa. Työ on tärkeää ja koituu kaikkien asiakkaidemme hyväksi. Kannustan kaikkia yhteisistä asioista kiinnostuneita perehtymään komiteoiden työhön verkkosivuosoitteessa https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/.

Kirjoittaja

Jarkko Ruohola

Asianajaja, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 2016–2020, Head of the Finnish delegation to the CCBE

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments