Generic filters
Exact matches only
23.3.2017 Oikeusuutiset

EIT: Suomi ei loukannut oikeutta yksityiselämän suojaan, kun edunvalvojaa ei suostuttu vaihtamaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa yksimielisesti katsonut, että Suomi ei ollut loukannut valittajan yksityiselämän suojaa tilanteessa, jossa kehitysvammainen aikuinen valittaja oli halunnut vaihtaa edunvalvojaansa, jotta hän olisi voinut muuttaa toiselle paikkakunnalle asumaan. Ottaen huomioon yksityiselämän suojaa (EIS 8 artikla) koskevan ratkaisun EIT katsoi, että valitus koskien oikeutta valita…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/eit-suomi-ei-loukannut-oikeutta-yksityiselaman-suojaan-kun-edunvalvojaa-ei-suostuttu-vaihtamaan/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

I-SHO:2016:10 Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota.– – – Käräjäoikeus on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/esitutkuntalain-mukaisen-edunvalvojan-palkkiota-ei-voida-tuomita-korvattavaksi/
19.5.2016 Oikeusuutiset

KKO määräsi edunvalvojan valvomaan perintöomaisuuden tulevien omistajien oikeutta

KKO:2016:30 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Perintökaari – Perintöoikeus – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta Aviopuolisot olivat määränneet keskinäisessä hallintaoikeustestamentissaan, että heidän perillisensä saivat omistusoikeuden hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen vasta kummankin puolison kuoltua. Kysymys rintaperillisittä ensiksi kuolleen puolison sukulaisten oikeudesta hakea edunvalvojan määräämistä valvomaan omaisuuden tulevien omistajien oikeutta sekä hakemuksen hyväksymisen edellytyksistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/kko-maarasi-edunvalvojan-valvomaan-perintoomaisuuden-tulevien-omistajien-oikeutta/
8.9.2015 Oikeusuutiset

Biologisella isällä ei ollut muutoksenhakuoikeutta maistraatin haettua edunvalvojan sijaista lapselle isyyden selvittämistä varten

KKO:2015:59 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiväite – Oikeusvoima – Tutkimatta jättäminen Hakemusasia – Väliintulo – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Isyys – Isyyden kumoaminen Maistraatti oli vaatinut käräjäoikeudessa, että alaikäiselle lapselle määrätään edunvalvojan sijainen edustamaan lasta isyyden selvittämistä ja mahdollista kumoamista koskevissa oikeustoimissa. Käräjäoikeudessa asiaan osallisena kuultu mies, joka piti…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/biologisella-isalla-ei-ollut-muutoksenhakuoikeutta-maistraatin-haettua-edunvalvojan-sijaista-lapselle-isyyden-selvittamista-varten/
15.4.2015 Oikeusuutiset

Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

KKO:2015:31 Holhoustoimi – Edunvalvojan vapauttaminen – Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/edunvalvonnan-yksityistaminen-ei-ollut-riittava-peruste-vaihtaa-edunvalvojaa/
26.3.2015 Oikeusuutiset

THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

THO:2015:1 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta Rikoskomisario K on hakenut kuolleelle A:lle edunvalvojaa esitutkintaa varten, koska A:n äiti B on A:n ainoa tiedetty oikeudenomistaja ja epäiltynä hänen surmaamisestaan. A:n isä on tuntematon. B on siten ainoa henkilö, joka olisi oikeutettu käyttämään A:n puhevaltaa. Edunvalvojaa on haettu muun muassa siksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tho-kuolleelle-henkirikoksen-uhrille-voitiin-maarata-edunvalvoja/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomareilla ja lääkäreillä hyvin erilaisia käsityksiä muistisairaiden edunvalvontaan määräämisen perusteista

Monitieteinen tutkimus osoitti edunvalvonnan tarpeen arvioinnin heikkouksia ja pyrkii siten parantamaan muistisairauksia sairastavien yhdenvertaisuutta Muistisairaudet ovat yleinen syy edunvalvojan määräämiseen, kun sairastuneen oikeudellinen toimintakyky heikkenee muistisairauden edetessä. Tuore tutkimus selvitti, miten lääkärit ja oikeudelliset asiantuntijat arvioivat edunvalvonnan tarpeen yhteyttä muistisairauksien neuropsykiatrisiin ja tiedonkäsittelyn oireisiin. Tiedonkäsittelyn oireisiin lukeutuvat muun muassa muistin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomareilla-ja-laakareilla-hyvin-erilaisia-kasityksia-muistisairaiden-edunvalvontaan-maaraamisen-perusteista/
14.11.2023 Oikeusuutiset

Edunvalvontavaltuutus tuli vahvistaa, vaikka valtuuttaja oli kuultaessa halunnut valtuutetuksi muun kuin valtuutuksessa nimetyn henkilön

KHO:2023:105 Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuutettu – Valtuuttajan valtuutetun henkilöä koskevan lausuman merkitys Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietovirasto voinut hylätä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan hakemuksen sillä perusteella, että valtuuttaja oli hakemukseen liittyvien kuulemisten yhteydessä ilmaissut haluavansa edunvalvojaksi eri tahoja kuin sen henkilön, jonka hän oli edunvalvontavaltuutukseen nimennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/edunvalvontavaltuutus-tuli-vahvistaa-vaikka-valtuuttaja-oli-kuultaessa-halunnut-valtuutetuksi-muun-kuin-valtuutuksessa-nimetyn-henkilon/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Työryhmä ajantasaistamaan edunvalvontalainsäädäntöä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi. Hanke sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten holhoustoimesta annettuun lakiin sisältyvää edunvalvojan toiminnan valvontaa koskevaa sääntelyä voitaisiin tarkistaa. Tarkoituksena on arvioida esimerkiksi edunvalvojien tilivelvollisuuteen ja holhousviranomaisen lupaa edellyttäviin toimiin liittyvän sääntelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tyoryhma-ajantasaistamaan-edunvalvontalainsaadantoa/
4.9.2023 Oikeusuutiset

Avopuolison pankkitilillä olleet varat oli otettava huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa

KHO:2023:76 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Käytettävissä olevat varat – Edunvalvonta Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea, koska tukea myönnettäessä huomioon otettavat tulot ja varat olivat ylittäneet huomioon otettavat menot. Varoina oli otettu huomioon muun ohella A:n avopuolison eräällä pankkitilillä olleet merkittävät rahavarat. Hallinto-oikeus oli kumonnut Kansaneläkelaitoksen päätöksen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/avopuolison-pankkitililla-olleet-varat-oli-otettava-huomioon-toimeentulotuen-tarvetta-arvioitaessa/