Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

15.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:31

Holhoustoimi – Edunvalvojan vapauttaminen – Edunvalvontapalveluiden järjestäminen

Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen
edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään
hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja
vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi
määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi
oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli
toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä ja sen vuoksi
edunvalvontapalveluja oli holhoustoimen edunvalvontapalveluiden
järjestämisestä annetun lain perusteella päätetty hankkia myös
ostopalveluina. X vastusti edunvalvojan vaihtamista.

Oikeusaputoimistolla oli asiassa puhevalta hakemuksen tekemiseen. (Ään.)

Korkein
oikeus katsoi mainitsemillaan perusteilla, että holhoustoimesta annetun
lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä edunvalvojan
vapauttamiselle oli arvioitava erityisesti sanotun lain periaatteet ja
edunvalvonnan tarpeessa olevan etu huomioon ottaen. Asiassa ei ollut
esitetty erityistä syytä X:n edunvalvojan vapauttamiselle tehtävästään.
(Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments