Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

3.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2016:10

Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle

Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian
asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista
vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle
edunvalvojalle maksettua palkkiota.
– – –

Käräjäoikeus on 10.4.2015
antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta
määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi
tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta valituksenalaisessa tuomiossa
kysymyksessä olevan rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

C
on toiminut asiassa esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentissa
tarkoitettuna edunvalvojana, jolle käräjäoikeus on maksanut palkkion
pykälän 2 momentin nojalla valtion varoista.

Käräjäoikeus on
tuominnut A:n rangaistukseen B:hen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja
muun ohessa velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle sen varoista C:lle
maksetun palkkion 923,92 euroa korkoineen.

Esitutkintalain 4 luvun
8 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle
asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua
syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei
voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan
määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojan määräys on
voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa
varten määräys on annettu. Pykälän 2 momentin mukaan edunvalvojan
määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja
kustannukset maksetaan valtion varoista. Muuten edunvalvonnassa
noudatetaan soveltuvin osin holhoustoimesta annetun lain säännöksiä.

Esitutkintalaissa
tai holhoustoimesta annetussa laissa ei ole valtion varoista
edunvalvojalle maksettavan palkkion ja kulujen korvauksen osalta
säännöstä niiden korvaamisesta takaisin valtiolle. Muutakaan säännöstä,
jonka nojalla tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian vastaaja voitaisiin
velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista esitutkintalain 4 luvun 8
§:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota ja kulujen
korvausta ei ole.

Edellä mainituilla perusteilla A vapautetaan korvaamasta valtiolle C:lle valtion varoista maksettua edunvalvojan palkkiota.

http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/ita-suomenhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1475134292093.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments