Generic filters
Exact matches only
6.6.2024 Oikeusuutiset

Sosiaalilautakunnalla oli puhevalta lapsen huoltoa ja elatusta koskevassa asiassa – lautakunnan hakemus olisi tullut tutkia käräjäoikeudessa

Hel­HO:2024:5 Puhevalta – Hakemusasia – Viranomaisen hakemus – Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen elatus – Lapsen etu Käräjäoikeus oli käsittelyratkaisussa katsonut, ettei Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla ollut oikeutta panna vireille lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevaa hakemusta ja jättänyt kaupungin hakemuksen tutkimatta. Kaupunki valitti puhevaltaa koskeneesta käsittelyratkaisusta, mutta ei hakenut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/sosiaalilautakunnalla-oli-puhevalta-lapsen-huoltoa-ja-elatusta-koskevassa-asiassa-lautakunnan-hakemus-olisi-tullut-tutkia-karajaoikeudessa/
22.5.2024 Oikeusuutiset

Ristiriitaista muutoksenhakuohjausta noudattaneen valitus tutkittiin

KHO:2024:78 Viranomaisen päätökseen sisältyvä muutoksenhakuohjaus – Valitusosoitus – Ristiriitainen tieto toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta – Puhevallan säilyttäminen Viranomaisen päätöksessä ollut muutoksenhakuohjaus toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta oli ristiriidassa päätöksen liitteenä olleen sinänsä laillisen valitusosoituksen kanssa. Ristiriita oli ollut omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta. Valitusosoitus oli tästä syystä ollut kokonaisuutena oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 17 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/ristiriitaista-muutoksenhakuohjausta-noudattaneen-valitus-tutkittiin/
13.5.2024 Oikeusuutiset

Turun HAO: Puhevalta rakennuslupa-asiassa edellyttää rakennuspaikan hallintaa – lupaa ei myönnetä henkilökohtaisesti hakijalle

Tu­run HAO: Rakennuslupa – Tuulivoimala – Luvan hakija – Rakennusluvan voimassaolo – Lupien väliset suhteet Hallinto-oikeudessa samaan aikaan ratkaistavana olleista asioista toisessa oli arvioitavana kysymys siitä, oliko kiinteistönomistaja voinut tuulivoimayhtiön vuokraoikeuden päätyttyä hakea tuulivoimalan rakentamiseen myönnetyn rakennusluvan voimassaolon pidentämistä rakennustyön aloittamista varten. Toisessa asiassa taas oli kysymys siitä, oliko tuulivoimayhtiölle…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/turun-hao-puhevalta-rakennuslupa-asiassa-edellyttaa-rakennuspaikan-hallintaa-lupaa-ei-myonneta-henkilokohtaisesti-hakijalle/
9.4.2018 Oikeusuutiset

Kihlakunnansyyttäjän suoraan KKO:lle lähettämä ennakkopäätösvalitus jätettiin tutkimatta

KKO:2018:28 Syyttäjä Muutoksenhaku Puhevalta Kihlakunnansyyttäjän ennakkopäätösvalitusta käräjäoikeuden päätöksestä ei ollut lähetetty valtakunnansyyttäjänviraston kautta, vaan se oli toimitettu käräjäoikeuden kautta suoraan Korkeimmalle oikeudelle. Kysymys syyttäjän puhevallan käyttämisestä Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) KKO:2018:28

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kihlakunnansyyttajan-suoraan-kkolle-lahettama-ennakkopaatosvalitus-jatettiin-tutkimatta/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Ansionmenetys – Konkurssi Kysymys siitä, oliko luonnollisen henkilön A:n konkurssipesä voinut hakea rikosvahinkolain nojalla korvausta A:lle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. *** Vakuutusoikeus toteaa, että A on luonnollisena henkilönä joutunut 4.9.2011 tapahtuneen rikoksen kohteeksi. Sikäli kuin A:lle on rikoksen johdosta aiheutunut ansionmenetystä, kyse on näin ollen rikosvahinkolain nojalla korvattavasta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/konkurssipesa-on-voinut-hakea-ansionmenetyksen-korvaamista-valtiokonttorilta/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä oli rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riippunut siitä, oliko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/vilpillinen-mieli-oli-tavaramerkin-rekisterointiesteena-ehdoton/
9.8.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen – Puhevalta Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/alaikaisella-oikeus-saada-julkista-oikeusapua-kun-hanen-huoltajansa-olivat-valittaneet-lapsen-vammaispalvelulain-mukaisessa-etuusasiassa/
3.5.2017 Oikeusuutiset

Kun vanhemmalla oli oikeus saada tietoja lapsestaan, jonka huoltaja hän ei ollut, ei lapselle talletettu turvakielto estänyt vanhempaa saamasta lapsensa osoitetietoja

KHO:2017:67 Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä Maistraatti oli A:n hakemuksesta tallettanut A:lle ja hänen alaikäiselle lapselleen B:lle turvakiellon 22.9.2014. A oli B:n yksinhuoltaja. Turvakielto oli perustunut A:n maistraatille antamaan selvitykseen B:n isän C:n…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kun-vanhemmalla-oli-oikeus-saada-tietoja-lapsestaan-jonka-huoltaja-han-ei-ollut-ei-lapselle-talletettu-turvakielto-estanyt-vanhempaa-saamasta-lapsensa-osoitetietoja/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys Vaatimus sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Oikeus poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja toissijaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianomistaja-saa-vaatia-verkkoviestin-poistamista-vain-jos-syyttaja-on-paattanyt-olla-esittamatta-kyseisen-vaatimuksen/