Kun vanhemmalla oli oikeus saada tietoja lapsestaan, jonka huoltaja hän ei ollut, ei lapselle talletettu turvakielto estänyt vanhempaa saamasta lapsensa osoitetietoja

3.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:67

Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä

Maistraatti oli A:n hakemuksesta
tallettanut A:lle ja hänen alaikäiselle lapselleen B:lle turvakiellon
22.9.2014. A oli B:n yksinhuoltaja. Turvakielto oli perustunut A:n
maistraatille antamaan selvitykseen B:n isän C:n A:lle ja B:lle
aiheuttamasta uhasta. Käräjäoikeuden 3.6.2013 eli ennen turvakiellon
määräämistä antaman lainvoimaisen B:n huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen mukaan C:llä oli oikeus saada B:tä koskevia tietoja
kaikilta viranomaisilta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi,
ettei C:llä ollut oikeutta edustaa B:tä turvakiellon kumoamista
koskevassa asiassa. Tämän vuoksi maistraatin päätös, jolla se oli
jättänyt tutkimatta C:n B:lle asetetun turvakiellon kumoamista koskevan
vaatimuksen, pysytettiin.

Maistraatti oli toisella
päätöksellään tutkinut C:n vaatimuksen saada B:n osoitetiedot ja
turvakieltoon vedoten hylännyt vaatimuksen. Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että käräjäoikeus oli päätöksellään 3.6.2013 antanut C:lle
huoltajan oikeuteen rinnastettavan oikeuden saada B:tä koskevia tietoja.
Kun otettiin huomioon, ettei C:tä ollut kuultu turvakiellon asettamisen
yhteydessä, oli C:n B:tä koskevien osoitetietojen pyytämistä koskevassa
asiassa arvioitava, oliko perustellusta syystä syytä epäillä
osoitetietojen antamisen loukkaavan B:n etuja tai oikeuksia
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kun
asiakirjoista ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella B:llä olisi
mainitun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua objektiivisesti
perusteltua ja ilmeistä syytä epäillä terveytensä tai turvallisuutensa
tulevan uhatuksi sen johdosta, että hänen osoitetietonsa luovutetaan
C:lle, maistraatti velvoitettiin henkilötietolain 26 §:n ja
väestötietojärjestelmälain 28 §:n säännökset huomioon ottaen
luovuttamaan C:lle tämän pyytämät osoitetiedot.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments