Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2020 Tiedotteet

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, Jag vill tacka Advokatförbundet som har lyft ansvarsfullhet och rättsstaten till diskussion idag. Ni advokater har en central roll i förverkligandet av rättsordningen och rättsvården. Kiitos Asianajajaliitolle, joka on nostanut vastuullisuuden ja oikeusvaltion tämän päivän teemoiksi. Oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos sen toteutumisessa on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/oikeusministeri-anna-maja-henrikssonin-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
21.4.2016 Oikeusuutiset

Ruotsissa käräjäoikeus julkaisi blogin

Södertörns tingsrätt on julkaissut blogin, jossa se tulee käsittelemään ajankohtaisia oikeudenhoitoon liittyviä aiheita. Kyseessä on Ruotsin tuomioistuinlaitoksen ainoa virallinen blogi. Lehdistötiedotteesta: Idag [19.4.] publiceras det första inlägget på domarbloggen på Södertörns tingsrätts hemsida. Det är också den enda officiella bloggen som finns inom Sveriges Domstolar. Trots namnet är det förutom…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ruotsissa-karajaoikeus-julkaisi-blogin/
16.3.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen

Dnro 02/2016 Lausuntopyyntönne OM 8/41/2015, 11.1.2016 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään OM 8/41/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Arviomuistiossa esitetään useita ehdotuksia, joilla oikeusprosesseja voitaisiin jatkossa lainsäädäntöteitse kehittää ja keventää. Monissa tilanteissa itse lainsäädäntö ei sinänsä ole esteenä prosessien tehostamiselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-arviomuistiosta-oikeusprosessien-keventaminen/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Määrärahatason kasvu johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Oikeusministeriön hallinnonalan osuus lisämäärärahasta on 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kohdistetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2016/
21.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmää aiotaan laajentaa

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä olleen jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin Uudistus selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle. Jatkokäsittelylupajärjestelmä merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden päätöksistä voi valittaa edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa täystutkintaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-hovioikeuksien-jatkokasittelylupajarjestelmaa-aiotaan-laajentaa/
27.10.2014 Oikeusuutiset

EIT keskeytti Bulgarian vankilaoloja koskevien valitusten käsittelyn pilottitapauksen käsittelyn ajaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on keskeyttänyt toistaiseksi muiden kuin Neshkov and Others v. Bulgaria -valituksen käsittelyn Bulgariaa vastaan. Valituksissa on kyse Bulgarian vankilaoloista. EIT tiedotti asiasta tänään ja totesi tiedotteessaan, että vireillä on noin 20 muuta valitusta Bulgariaa vastaan, joissa on kyse vastaavanlaisista kysymyksistä kuin Neshkov and Others -tapauksessa. Pilottivalitusjärjestelmä otettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/eit-keskeytti-bulgarian-vankilaoloja-koskevien-valitusten-kasittelyn-pilottitapauksen-kasittelyn-ajaksi/
16.10.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta huolissaan oikeuslaitoksen määrärahoista

Perustuslakivaliokunta on arvioinut valtion talousarvioehdotusta oikeusministeriön hallinnonalan osalta ja kiinnittänyt erityistä huomiota oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltion ydintoimintojen turvaamiseen. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perustuslakivaliokunta-huolissaan-oikeuslaitoksen-maararahoista/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Tuomareiden työuupumus kertoo oikeuslaitoksen rahapulasta

Yleisradion 8.10 julkaisemassa tuomarikyselyssä tuomarit kertovat muun muassa työuupumuksestaan ja antavat palautetta oikeudenkäyntiavustajien ammattitaidosta Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilanderin mielestä kyselyn tuloksiin on suhtauduttava vakavasti. ”Tuomareiden työuupumus ja kokemus siitä, että eivät riittävästi ehdi perehtyä läheskään kaikkiin juttuihin kertovat oikeuslaitoksen liian kireälle vedetystä rahoitustilanteesta.” ”Meillä Suomessa panostukset oikeuslaitokseen ovat esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/lakimiesliitto-tuomareiden-tyouupumus-kertoo-oikeuslaitoksen-rahapulasta/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/