Tuomioistuinlaitoksen vastuullisuusraportti julkaistu

14.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut verk­ko­si­vuil­laan tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vuo­den 2023 vas­tuul­li­suus­ra­por­tin.

Uusim­mas­sa ra­por­tis­sa nä­kyy syk­syl­lä 2023 ase­te­tun py­sy­vän kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ver­kos­ton työ.

Raportissa on pyritty keskittymään tuomioistuinlaitoksen toiminnan kannalta keskeisimpiin YK-tavoitteisiin ja niissä edistymiseen. Vastuullisuudesta raportoidaan YK-tavoitteista koostuvan kehikon kautta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16. (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) mukaiset seikat ovat sisään rakennettuja tuomioistuinten perustoimintaan. Ydintoiminnan kuvauksen rinnalle on kuitenkin keskeistä nostaa esille useampia tavoitteita, joiden avulla voidaan pohtia toiminnan kehittämistä kestävämpään suuntaan.

Vastuullisuus tuomioistuinlaitoksessa tehtävän työn kontekstissa tarkoittaa ymmärrystä kestävyyden eri ulottuvuuksista, kykyä ennakoida tulevaa ja viisasta toimintaa. Toimintamme ytimessä on laadukas oikeudenhoito, sen toteutumiseksi tarvitaan tiloja, välineitä ja osaavia ihmisiä. Vastuullisuuden näkökulmasta toimintaamme tulee ohjata kohti taloudellista, ympäristöllistä ja inhimillistä kestävyyttä. Osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ovat tuomioistuinlaitoksen tärkein voimavara. Hyvinvoinnin näkökulmasta kestävyyden tulee ulottua työn lopputulosten lisäksi myös työn käytäntöihin, prosesseihin ja kulttuureihin, jotka ovat tasa-arvoisia ja reiluja.

Yksi oikeuslaitoksen keskeisistä haasteista on jo pitkään ollut oikeusprosessien pitkä kesto. Tuomioistuinten ruuhkautuneen työtilanteen taustalla on ollut puutteellinen perusrahoitus, jota ollaan vihdoinkin saattamassa kuntoon. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2024–2027 tuomioistuinlaitokselle myönnettiin lähes 20 miljoonaa euroa pysyvää lisärahoitusta.

Tuomioistuinviraston tehtävä on tukea tuomioistuinten lainkäyttötoimintaa ja ohjata tuomioistuinlaitosta siten, että tuomioistuinlaitoksen toiminta on vaikuttavaa ja oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja alueellisesti tasapuolisesti. Lisärahoituksen turvin on kuluvalle vuodelle pystytty osoittamaan tuomioistuimille lisää henkilöstöä noin 100 henkilötyövuoden verran. Suuri osa tästä lisähenkilöstöstä rekrytoidaan pääkaupunkiseudun tuomioistuimiin purkamaan ruuhkia ja tasaamaan käsittelyaikoja suhteessa koko maan käsittelyaikoihin.

Nyt julkaistu raportti on tuomioistuinlaitoksen kolmas. Edellisinä vuosina vastuullisuusraportin luonnostelu on tehty virkatyönä Tuomioistuinvirastossa. Virastossa on kuitenkin tunnistettu tarve tuomioistuinten vahvemmalle sitouttamiselle vastuullisuustyöhön. Tuomioistuinviraston tavoite on siirtää vastuullisuustyön painopistettä raportoinnista aktiivisempaan toiminnan kehittämiseen. Tuomioistuinlaitoksen kestävän kehityksen verkoston tehtävä on koordinoida vuosittain laadittavan vastuullisuusraportin valmistelu, mukaan lukien tuomioistuinten ja tarvittavien muiden tahojen kuuleminen. Lisäksi verkoston toivotaan ideoivan ja laativan ehdotuksia kestävän kehityksen tavoitteiksi.

Tuomioistuinlaitoksen vastuullisuusraportti 2023 (KPY 155)

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments