Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.5.2017 Oikeusuutiset

Kansalaisuusilmoituksen jälkeen tuomittu vankeusrangaistus oli este kansalaisuuden saamiselle

KHO:2017:89 Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus Kansalaisuuslain 28 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka on täyttänyt 18 vaan ei 23 vuotta, saa ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden, jos häntä muun ohella ei ole tuomittu vankeusrangaistukseen. Kansalaisuuslain 31 §:n mukaan ilmoitukseen perustuva…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kansalaisuusilmoituksen-jalkeen-tuomittu-vankeusrangaistus-oli-este-kansalaisuuden-saamiselle/
10.5.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Sosiaaliavustuksen ja lapsilisän saamisen edellytykseksi asetettu oikeus oleskella jäsenvaltiossa – Kolmannen maan kansalainen, joka vastaa alaikäisen lapsensa, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, päivittäisestä ja tosiasiallisesta huollosta – Kolmannen maan kansalaisen velvollisuus osoittaa, ettei toinen vanhempi, joka on mainitun jäsenvaltion kansalainen, kykene huolehtimaan lapsesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-4/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä passin puuttumisen takia

KHO:2017:61 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka Poliisilaitos oli hylännyt Yhdysvaltojen kansalaisen A perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen sillä perusteella, ettei A ollut esittänyt voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, eikä asiassa ollut esitetty sellaista perustetta, jonka johdosta matkustusasiakirjavaatimuksesta olisi voitu poiketa. A ei voinut uusia matkustusasiakirjaansa,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-passin-puuttumisen-takia/
22.3.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Merimatkustuksesta EU:ssa turvallisempaa digitaalisella matkustajien rekisteröinnillä: neuvoston kanta vahvistettu

EU on digitalisoimassa laivamatkustajien rekisteröintiä. Sillä varmistetaan, että onnettomuuden sattuessa matkustajatiedot ovat heti etsintä- ja pelastuspalveluiden saatavilla Jotta uhreja ja heidän perheenjäseniään olisi helpompi auttaa, myös tieto matkustajien kansalaisuudesta tallennetaan. Nykyisten sääntöjen mukaan matkustajien rekisteröintitietojen tallentamisesta vastaa laivayhtiö, ja hätätilanteessa etsintä- ja pelastuskeskus ottaa yhteyttä yhtiön rekisterinpitäjään. Järjestelmä on riippuvainen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/euroopan-unionin-neuvosto-merimatkustuksesta-eussa-turvallisempaa-digitaalisella-matkustajien-rekisteroinnilla-neuvoston-kanta-vahvistettu/
12.4.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Alaikäisille lapsille ei tarvinnut myöntää pakolaisstatusta sillä perusteella, että heidän isänsä oli katsottu pakolaiseksi, kun lapsilla oli myös toisen EU-maan kansalaisuus

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelvä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut pakolaisstatuksen ja pakolaisen matkustusasiakirjojen myöntämistä tilanteessa, jossa isällä oli pelkästään Palestiinan kansalaisuus ja hänelle oli myönnetty pakolaisasema, ja lapset toisaalta olivat sekä Romanian että Palestiinan kansalaisia. Migrationsöverdomstolen katsoi, että lapsille ei tullut myöntää pakolaisstatusta ja pakolaisen matkustusasiakirjoja, kun heillä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ruotsin-migrationsoverdomstolen-alaikaisille-lapsille-ei-tarvinnut-myontaa-pakolaisstatusta-silla-perusteella-etta-heidan-isansa-oli-katsottu-pakolaiseksi-kun-lapsilla-oli-myos-toisen-eu-maan-kansa/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Britannian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta. Päätöksen perustelujen mukaan A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä, koska hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ollut Suomessa kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan edellyttämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kansalaisuus-olisi-pitanyt-myontaa-vaikka-hakija-oli-tilapaisesti-toissa-ulkomailla/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista Uusi rekisteri perustettaisiin Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen. Tietoja rekisteriin toimittaisivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, eikä yhteisömuoto vaikuttaisi asiaan. Rekisterissä olisi tietoja paitsi omistajista myös tosiasiallisista edunsaajista eli henkilöistä,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtiovarainministerio-tyoryhma-ehdottaa-rekisteria-yritysten-omistajista-ja-edunsaajista/
29.10.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

Ennakkoratkaisupyyntö – Syrjintäkiellon periaate – SEUT 18 artikla – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 63 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tieliikenne – Asianomaisessa jäsenvaltiossa asuvat kuljettajat – Velvollisuus esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä näyttö siitä, että toisessa valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen käyttö…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-yhteison-oikeuden-periaatteista-3/
25.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Tiukempia sääntöjä rahanpesun estämiseksi

Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista on kirjattava keskitettyihin rekistereihin, joihin viranomaisilla ja muilla oikeutetun perusteen omaavilla henkilöillä on pääsy, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi keskiviikkona 20.5.Parlamentti ja neuvosto…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-parlamentti-tiukempia-saantoja-rahanpesun-estamiseksi/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 883/2004 – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Toisen jäsenvaltion alueella oleskelevat unionin kansalaiset, joilla ei ole enää työntekijän asemaa – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epäämisestä näiltä henkilöiltä Eu-kansalaiselta, joka matkustaa työnhakuun sellaiseen jäsenvaltioon, minkä kansalainen tämä ei ole voidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-3/