Kansalaisuudeton länsisaharalainen sai oleskeluluvan inhimillisistä syistä.

3.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:117

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oleskelulupa – Yksilöllinen inhimillinen syy – Käännyttäminen – Polisario – Länsi-Sahara – Marokko – Algeria – Kansalaisuus – Ihmisoikeudet

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuudeltaan tuntemattoman,
Länsi-Saharan alueella syntyneen mutta pakolaisleirillä Algeriassa
lähes koko elämänsä asuneen muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua ja
oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää hänet
Marokkoon. Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen.

Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen kansainvälisen suojelun
osalta mutta myönsi valitusluvan siltä osin kuin kysymys oli
oleskeluluvan myöntämisestä yksilöllisestä inhimillisestä syystä.
Muutoksenhakijalla ei ollut minkään maan kansalaisuutta. Hän ei
kertomansa mukaan ollut koskaan edes käynyt Länsi-Saharaa miehittävän
Marokon alueella, ollut tekemisissä Marokon viranomaisten kanssa eikä
turvautunut näiden suojeluun. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
muutoksenhakijan pakottaminen siirtymään Marokkoon, johon hänellä ei ole
mitään siteitä ja jonka kanssa hän ei halua niitä luoda, olosuhteissa,
joissa kotoutuminen maahan suurella todennäköisyydellä edellyttäisi maan
kansalaisuuden saamista, ei olisi sopusoinnussa ihmisoikeuksien suojaa
koskevien periaatteiden kanssa. Henkilön pakottaminen vastoin tahtoaan
ottamaan vastaan tietyn valtion kansalaisuus voisi merkitä hänen
yksityiselämänsä suojaan puuttumista ja se olisi vastoin Suomen
viranomaisille perustuslain 22 §:n mukaan kuuluvaa velvollisuutta
turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Pelkästään se
seikka, että muutoksenhakija voisi saada Marokon kansalaisuuden, ei
välttämättä merkinnyt sitä, että hänen voitaisiin edellyttää ottavan
sitä vastaan.

Mainituissa olosuhteissa asiassa oli
olemassa edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle yksilöllisestä
inhimillisestä syystä. Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston
päätökset kumottiin muilta kuin kansainvälisen suojelun myöntämistä
koskevilta osilta ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen
käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments