Generic filters
Exact matches only
22.6.2018 Oikeusuutiset

Avustajan valitus jätettiin tutkimatta kun hän oli luopunut vaatimasta päämiestään velvoitettavaksi maksamaan oikeusapupalkkion omavastuu

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa päämiehelle oli myönnetty oikeusapua omavastuuosuudella. Avustaja oli hallinto-oikeudelle ilmoittanut, että hän ei vaadi päämiehen velvoittamista suorittamaan omavastuuosuutta hänelle. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei ollut päätöksessään lausunut omavastuuosuuden suorittamisesta. Avustaja vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/avustajan-valitus-jatettiin-tutkimatta-kun-han-oli-luopunut-vaatimasta-paamiestaan-velvoitettavaksi-maksamaan-oikeusapupalkkion-omavastuu/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä oli rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riippunut siitä, oliko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/vilpillinen-mieli-oli-tavaramerkin-rekisterointiesteena-ehdoton/
27.1.2017 Oikeusuutiset

KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

“Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa.” Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet. Hallintotuomioistuinpäivässä tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khon-presidentti-lainvalmistelun-haasteet-eivat-rajoitu-vain-perustuslakiin/
7.11.2016 Oikeusuutiset

Virkamiehellä oli oikeus valittaa työkyvyn selvittämistä koskevasta määräyksestä

Helsingin HAO: Työkyvyn selvittäminen – Valituksen tutkiminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikeussuojan tarve Virasto oli määrännyt valittajan valtion virkamieslain 19 §:ssä mainitussa tarkoituksessa toimittamaan tarvittavat selvitykset hänen tehtäviensä hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta. Viraston mukaan valitus tuli jättää tutkimatta tai hylätä. On tulkinnanvaraista, onko valtion virkamieslain 19…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/virkamiehella-oli-oikeus-valittaa-tyokyvyn-selvittamista-koskevasta-maarayksesta/
23.9.2016 Lausunnot

Lausunto lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista

Dnro 45/2016 Lausuntopyyntönne: OM21/41/2015, 22.8.2016 LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTARPEET (OM:N SELVITYKSIÄ JA OHJEITA 33/2016) Oikeusministeriö on pyytänyt 22.8.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista sekä arviota muutosten taloudellisista ja muista vaikutuksista. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: Lausuntopyyntö liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvän Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun -kärkihankkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-lunastuslainsaadannon-uudistamistarpeista/
22.12.2015 Oikeusuutiset

Uuden isyyslain voimaantulon myötä vanhoja tuomioita ei tarvitse purkaa ennen uuden kanteen nostamista

KKO:2015:97 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Ihmisoikeusloukkaus Isyys – Isyyden vahvistaminen Oikeussuojan tarve Ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntynyt A oli vaatinut vuonna 2000 nostamassaan kanteessa vahvistettavaksi, että B oli hänen isänsä. Korkein oikeus oli 17.11.2003 antamallaan tuomiolla (KKO 2003:107) hylännyt kanteen, koska se oli nostettu vasta isyyslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/uuden-isyyslain-voimaantulon-myota-vanhoja-tuomioita-ei-tarvitse-purkaa-ennen-uuden-kanteen-nostamista/
29.12.2014 Oikeusuutiset

Yksipuolinen tuomio ei estänyt saman määrän vaatimista myös rikosperusteisena vahingonkorvauksena

KKO:2014:101 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima – Res judicata Oikeussuojan tarve Vahingonkorvaus Kommandiittiyhtiö ja sen vastuunalainen yhtiömies A oli lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla 9.9.2008 velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan pankille sen saatava. Pankki oli myöhemmin vireille tulleen rikosasian yhteydessä vaatinut A:lta vahingonkorvauksena mainitun saatavan määrää sillä perusteella, että A oli 7.12.2006 –…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/yksipuolinen-tuomio-ei-estanyt-saman-maaran-vaatimista-myos-rikosperusteisena-vahingonkorvauksena/
3.7.2014 Oikeusuutiset

Tutkintavanki sai jälleenvuokrata asuntonsa vastoin vuokranantajan tahtoa

KKO:2014:49 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Asuinhuoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käytettäväksi Oikeudenkäyntimenettely – Valituksen tutkiminen Oikeussuojan tarve Vuokralaisella oli asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:n 1 momentin nojalla oikeus luovuttaa asuinhuoneisto väliaikaisesti toisen käytettäväksi, kun hän oli itse estynyt käyttämästä huoneistoa ollessaan vankilassa, ja vaikka vankila sijaitsi samalla paikkakunnalla kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tutkintavanki-sai-jalleenvuokrata-asuntonsa-vastoin-vuokranantajan-tahtoa/
13.6.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös testamentin moitekanteen tutkimisesta

KKO:2013:39 Perintökaari – Keskinäinen testamentti – Testamentin moite Oikeussuojan tarve T oli määrännyt testamentissa omaisuutensa aviopuolisolleen E:lle ja tämän jälkeen E:n lapsenlapselle. T:n toissijaisina perillisinä olleet sukulaiset nostivat testamentin moitekanteen E:tä vastaan. Heillä katsottiin olleen riittävä oikeudellinen intressi kanteen ajamiseen, vaikka kanne oli nostettu vain leskeä vastaan, joka lainkin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/ennakkopaatos-testamentin-moitekanteen-tutkimisesta/
9.9.2013 Oikeusuutiset

KHO kritisoi kehitysvammalakia ja katsoi äidin oikeutta tavata kehitysvammaista poikaansa rajoitetun laittomasti

KHO:2013:142 Yhteydenpidon rajoittaminen – Neuvottelumuistio – Valituskelpoisuus – Tehokas oikeussuojakeino – Kehitysvammaisten erityishuolto A oli valituksessaan hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen oikeuttaan pitää yhteyttä hänen asumispalveluyksikössä asuvaan, aikuiseen kehitysvammaiseen poikaansa rajoitettiin sosiaalityöntekijän allekirjoittamasta neuvottelumuistiosta ilmenevällä tavalla. Hallinto-oikeus oli jättänyt A:n rajoituksen poistamiseen tähtäävät vaatimukset tutkimatta, koska neuvottelumuistio ei ollut hallintolainkäyttölain 5…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/kho-kritisoi-kehitysvammalakia-ja-katsoi-aidin-oikeutta-tavata-kehitysvammaista-poikaansa-rajoitetun-laittomasti/